ИПМаш НАН Украины – дизелестроению

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Отмечено, что по мере постоянно растущих требований к техническому уровню и потребительских качеств дизелей расширялись круги и количество проблем и задач, среди которых - увеличение ресурса, поиск новых конструкционных материалов, моделирования является организация внутрицилиндрових и тепломассообменные процессов, снижения токсичности отработавших газов, использования альтернативных моторных топлив. Для решения указанных проблем в Институте проблем машиностроения АН Украины был создан отдел тепловых двигателей. Выделенные перспективные работы отдела, связанные с изучением рабочих циклов и процессов в устройствах и аппаратах, разработкой газовой и двухтопливной аппаратуры газодизелив. Ил. 2. Библиогр. 19 назв.
Відзначено, що по мірі постійно зростаючих вимог до технічного рівня й споживчих якостей дизелів розширювалося коло й кількість проблем і завдань, серед яких - збільшення ресурсу, пошук нових конструкційних матеріалів, моделюванняй організація внутрішньоциліндрових і тепломасобмінних процесів, зниження токсичності відпрацьованих газів, використання альтернативних моторних палив. Для розв'язання зазначених проблем в Інституті проблем машинобудування АН України був створений відділ теплових двигунів. Виділені перспективні роботи відділу, пов'язані з вивченням робочих циклів та процесів у пристроях і апаратах, розробкою газової й двопаливної апаратури для газодизелів. Ил. 2. Библиогр. 19 назв.

Опис

Ключові слова

институ­т проблем машиностроения, Подгорный А. Н., Варшавский И. Л., энергоустановки дизельные, энергоустановки поршневые, поршневые ДВС

Бібліографічний опис

Левтеров А. М. ИПМАШ НАН Украины – дизелестроению / А. М. Левтеров // Двигатели внутреннего сгорания. – 2011. – № 1. – С. 84-86.