Спосіб визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму і його непарних гармонік шляхом множення залежностей струму від часу на гратчасту дельта-функцію з різними інтервалами дискретизації

Ескіз недоступний

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Винахід належить до способів визначення параметрів електричних кіл, зокрема гармонійної характеристики чотиридротяної мережі 0,4 кВ з нелінійними видами навантажень. Задача винаходу - розробка способу визначення діючих значень періодичного несинусоїдального фазного струму, який за рахунок вибору часового інтервалу дискретизації ґратчастої дельта-функції, що відповідає додатковому значенню, дозволяє визначати як діюче значення суми усіх гармонік фазного струму, так і діючі значення струмів кожної з n гармонік, а також знизити необхідну для цього кількість математичних операцій порівняно з існуючими методами. Для цього, до відомого способу, в якому інтервал дискретизації залежності фазного струму від часу визначають в 3 і більше разів менший за період зміни струму найвищої k-ї непарної гармоніки струму, визначають інтервали дискретизації в 2 рази меншими за період зміни струму кожної n-ї гармоніки. В останньому випадку діюче значення струму визначається без урахування струму n-ї гармоніки, що дозволяє за рахунок достатньо простих математичних операцій визначити діюче значення струму n-ї гармоніки.

Опис

Ключові слова

патент, винахід, електричні кола, математичні операції, чисельне інтегрування

Бібліографічний опис

Пат. на винахід 102741 Україна, МПК (2013.01) H02H 3/08 (2006.01) H02H 7/00 H01H 73/00. Спосіб визначення діючих значень періодичного несинусоїдального струму і його непарних гармонік шляхом множення залежностей струму від часу на гратчасту дельта-функцію з різними інтервалами дискретизації / Кобозєв О. С., Середа О. Г. ; власники : Кобозєв О. С., Середа О. Г. (Україна). – № a 2011 13048 ; заявл. 07.11.2011 ; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. – 13 с. : іл.