Використання педагогічних технологій для формування ризик-орієнтованого мислення студентів спеціальності "Цивільна безпека"

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

doi.org/10.52058/2786-6300-2022-1(1)-372-378

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Жукова Ірина Віталіївна

Анотація

У статті наведено концепцію ризик-орієнтованого мислення студентів передбачає здатність до здійснення запобіжних дій для виключення потенційно можливих невідповідностей техносферної безпеки, аналізу всіх виявлених невідповідностей вимогам і принципам, а також здійснення дій щодо запобігання повторному виникненню ризику, що відповідають їх. Щоб відповідати вимогам безпеки, студентам необхідно вміти планувати та здійснювати дії у відповідь на ризики та можливості. Мета педагогічної технології спрямована на формування методологічних основ науково-дослідної діяльності відповідно до принципів ризик-орієнтованого мислення, розвиток їхньої деонтологічної позиції у професійній педагогічній діяльності. Педагогічна технологія формування ризик-орієнтованого мислення студентів – проектування та відтворення педагогічних дій, спрямованих на досягнення мети освіти – оволодіння культурою безпеки життєдіяльності, заснованої на системі набутих знань про соціальний та техногенний ризик, усвідомлення необхідності запобігання можливому ризику та досвіду запобігання небезпеки. Реагування на ризики та можливості створює основу для підвищення результативності системи техносферної безпеки, досягнення більш високих результатів та запобігання негативним наслідкам заходів, які б виключали повторення критичних ситуацій. Педагогічний процес формування ризикорієнтованого мислення студентів технічного навчального закладу передбачає навчання усвідомленню феномену ризик-орієнтованого мислення в єдності трьох втілень: людина сама визначає те, що для неї прийнятно з урахуванням можливих негативних наслідків, наявність моральних установок на збереження життя та здоров'я людей та соціальних цінностей розвитку суспільних відносин виключають небезпеку. Особливого значення надається відповідальності за загальне керівництво процедурою оцінки та управління ризиками у структурі професійних стандартів, навчанню аналізу ризиків (ідентифікація, оцінка та зниження), розробці стратегії дій в умовах ризику.
The article presents the concept of risk-oriented thinking of students provides the ability to take precautionary actions to eliminate potential discrepancies in technospheric safety, analysis of all identified non-compliances with requirements and principles, as well as actions to prevent recurrence of risks that meet them. To meet safety requirements, students need to be able to plan and take action in response to risks and opportunities. The purpose of pedagogical technology is aimed at forming the methodological foundations of research activities in accordance with the principles of risk-oriented thinking, the development of their deontological position in professional pedagogical activities. Pedagogical technology of forming riskoriented thinking of students - designing and reproducing pedagogical actions aimed at achieving the goal of education - mastering the culture of life safety, based on the system of acquired knowledge about social and man-made risk, awareness of the need to prevent possible risk and experience. Responding to risks and opportunities creates a basis for improving the effectiveness of the technospheric security system, achieving higher results and preventing the negative consequences of measures that would prevent the recurrence of critical situations. The pedagogical process of forming risk-oriented thinking of students of technical educational institutions involves learning to understand the phenomenon of risk-oriented thinking in the unity of three embodiments: a person determines what is acceptable for him given the possible negative consequences, the presence of moral attitudes to life and health. and social values of the development of social relations exclude danger. Particular importance is attached to responsibility for the overall management of the risk assessment and management procedure in the structure of professional standards, training in risk analysis (identification, assessment and mitigation), the development of risk strategies.

Опис

Ключові слова

педагогічна технологія, ризик-орієнтованого мислення, безпека, компетентнісний підхід, pedagogical technology, risk-oriented thinking, safety, competency approach

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Використання педагогічних технологій для формування ризик-орієнтованого мислення студентів спеціальності "Цивільна безпека" / Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова // Актуальні питання у сучасній науці (Сер. : Історія. Педагогіка. Право. Економіка. Державне управління. Техніка) = Current issues in modern science (History Series, Pedagogy Series, Law Series, Economics Series, Public Administration Series, Technical Series). – 2022. – Вип. 1 (1). – С. 372-378.