Проблеми реформування податкової системи України та напрями реформування податку на додану вартість

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті визначено сучасний стан та основні недоліки податкової системи України. Розглянуто концепцію реформування податкової системи та зарубіжний досвід застосування податку на додану вартість та напрями його реформування.
In the article modern state and basic lacks of the tax system of Ukraine is certain. Conception of reformation of the tax system and foreign experience of application of tax is considered value-added and directions of his reformation.

Опис

Ключові слова

економіка, стягнення податків, нормативно-правова база, податкове законодавство, податковий облік, платники податків

Бібліографічний опис

Вовк К. В. Проблеми реформування податкової системи України та напрями реформування податку на додану вартість / К. В. Вовк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 35-38.

Зібрання