Формування проектної команди для вертикально-інтегрованої організаційної структури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Пропонується розглянути процес розробки математичної моделі та алгоритмічного забезпечення, що дозволяють розробляти і впроваджувати методи формування адаптивної команди з урахуванням компетенцій учасників для реалізації поставлених завдань. Зниження ефективності традиційних систем управління складними організаційними структурами при постійному посиленні конкуренції призводить до необхідності створення нових підходів в даному напрямі. При написанні статті було розглянуто процес формування команди в різних сферах життєдіяльності. Приведено класифікацію проектних команд, при чому особливу увагу приділено такому типу, як команда менеджменту проекту, яка займає троїсту позицію при здійсненні проекту. Крім того, приведено ряд програмних продуктів, що використовуються для планування і використання залучених до проекту фахівців, як його вимірюваного ресурсу. Для адаптивних команд проекту додається умова можливості реалізації претендентом декількох функцій, що дозволить здійснити адаптацію команди при зміні вимог або умов виконання проекту, тобто володіння кількома професійними компетенціями. Було запропоновано математичну модель та алгоритмічне забезпечення для вирішення поставленої задачі та приведено приклад побудови адаптивної команди.
It is proposed to consider the process of developing a mathematical model and algorithm software, allowing to develop and implement methods of forming adaptive team members on the basis of competence for the implementation of the tasks. Reducing the efficiency of traditional systems of complex organizational structures with constant strengthening of competition leads to the need for new approaches in this area. When writing articles examined the process of team building in various spheres of life. Powered classification project teams, with special attention paid to this type as project management team that takes Triple position in the implementation of the project. Also brought a number of software products used for the planning and use of specialists involved in the project as its measured resource. For project teams adaptive condition attached feasibility challenger several features that allow for adaptation to the team by changing the requirements or conditions of the project, that the possession of several professional competence. It was suggested that a mathematical model and algorithmic software to solve the problem and shows the example of building adaptive team.

Опис

Ключові слова

команда, компетенція, управління, організаційна структура, математична модель, агрохолдинг, team, competency, management, organizational structure, mathematical model, agricultural holding

Бібліографічний опис

Шматко О. В. Формування проектної команди для вертикально-інтегрованої організаційної структури / О. В. Шматко, Н. К. Стратієнко, Р. І. Манєва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 3 (1225). – С. 65-70.