Кафедра "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. Дабагяна"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/asu

Від січня 2022 року кафедра має назву "Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А. В. ДАБАГЯНА" (тоді ж, у січні 2022 року в окремий підрозділ виділилася кафедра "Інформаційні системи та технології"), попередні назви – "Програмна інженерія та інформаційні технології управління" (від 2015), "Автоматизовані системи управління" (від 1977); первісна назва – кафедра автоматичного управління рухом.

Кафедра автоматичного управління рухом заснована в 1964 році задля підготовки інженерів-дослідників у галузі автоматичного управління рухом з ініціативи професора Харківського політехнічного інституту Арега Вагаршаковича Дабагяна та генерального конструктора КБ "Електроприладобудування" Володимира Григоровича Сергєєва.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 4 доктора технічних наук; 24 кандидата наук: 22 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – економічних, 1 – доктор філософії; 3 співробітників мають звання професора, 19 – доцента, 1 – старшого наукового співробітника.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 741
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв'язання задач транспортного типу"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Чернова, Наталя Леонідівна
  Подано методичні рекомендації та варіанти завдань за темою «Математична постановка та розв'язання задач транспортного типу». Наведено список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп’ютерна математика. Частина 1" за темою "Математична постановка та розв’язання проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів як задачі лінійного програмування"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Чернова, Наталя Леонідівна
  Подано методичні рекомендації та варіанти завдань за темою «Математична постановка та розв’язання проблеми оптимального розподілу обмежених ресурсів як задачі лінійного програмування». Наведено список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Комп’ютерна математика. Частина 1" за темою "Двоїстість у задачах лінійного програмування"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Чернова, Наталя Леонідівна
  Подано методичні рекомендації та варіанти завдань за темою «Двоїстість у задачах лінійного програмування». Наведено список рекомендованої літератури.
 • Документ
  Methodical recommendations for workshops. Topic: "Transportation Problem". Academic discipline: "Computer Mathematics. Part 1"
  (National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2024) Chernova, N. L.
  Methodical recommendations and tasks for self-study activity on the topic "Transportation Problem" are presented. A list of recommended literature is provided.
 • Документ
  Methodical recommendations for workshops. Topic: "Resource Allocation Optimization Problem". Academic discipline: "Computer Mathematics. Part 1"
  (National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2024) Chernova, N. L.
  Methodical recommendations and tasks for self-study activity on the topic "Resource Allocation Optimization Problem" are presented. A list of recommended literature is provided.
 • Документ
  Methodical recommendations for workshops. Topic: "Duality in Linear Programming". Academic discipline: "Computer Mathematics. Part 1"
  (National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 2024) Chernova, N. L.
  Methodical recommendations and tasks for self-study activity on the topic "Duality in Linear Programming" are presented. A list of recommended literature is provided.
 • Документ
  Information and psychological operations as one of the types of threats to information security of Ukraine
  (Національний авіаційний університет, 2024) Yakovenko, K. V.; Zviertsev, H. A.
  The paper examines the main types of information and psychological operations (fake news , disinformation, exaggeration or understatement of information, bot cyberattacks, propaganda) and analyzes their potential harm to Ukraine's information security.
 • Документ
  Using machine learning to assess the compliance of business process models with textual descriptions
  (Національний авіаційний університет, 2024) Rudskyi, O. V.; Kopp, Andrii Mykhailovych
  This article discusses the problem of comparing business process models with their textual descriptions. This article employs a Systematic Literature Review (SLR) methodology to explore methods for comparing textual descriptions with business process models, aiming to enhance accuracy, identify discrepancies, and foster a common understanding among stakeholders.
 • Документ
  Моделі оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії
  (Національний авіаційний університет, 2024) Чернова, Наталя Леонідівна; Гузь, Остап Богданович; Момотков, Ігор Сергійович; Волкодав, Владислав Юрійович
  В роботі запропоновано алгоритм оцінки та аналізу ефективності бізнес-процесів продуктової компанії, який містить наступні основні етапи: оцінка кількісних параметрів бізнес-процесу; побудова моделі залежності результатів бізнес-процесу від ресурсних показників; оцінка показників ефективності управління бізнес-процесом; оцінка синергетичного ефекту від реалізації дочірніх бізнес-процесів. Алгоритм апробовано на вихідних даних продуктової компанії на прикладі групи базових бізнес-процесів, для кожного з яких визначено ієрархію дочірніх процесів. Запропонований алгоритм є досить універсальним та може використовуватися як складова частина системи стратегічного управління продуктової компанії.
 • Документ
  Development of a software component for the formation of references lists in the preparation of methodical documentation of the department
  (Народна українська академія, 2023) Dvukhhlavov, D. E.; Iiulskyi, M. R.
 • Документ
  Aggregation of attendance data for classes conducting online using Microsoft Teams
  (Народна українська академія, 2023) Lavrenko, S. A.; Dvukhhlavova, A. S.
 • Документ
  Формалізоване представлення інформації про оснащення комп'ютерних класів
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2022) Двухглавов, Дмитро Едуардович; Двухглавова, Альона Сергіївна
 • Документ
  Оцінка ефективності автоматизації підготовки витягів з навчального навантаження викладачів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Корховий, Дмитро Сергійович; Двухглавова, Альона Сергіївна
 • Документ
  Розробка пропозицій щодо контролю вводу даних до баз даних у веб-застосунках
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2022) Двухглавов, Дмитро Едуардович; Двухглавова, Альона Сергіївна
 • Документ
  Обгрунтування вимог до сумісності програмних компонентів систем автоматизації діяльності вищих навчальних закладів
  (Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2022) Двухглавов, Дмитро Едуардович; Двухглавова, Альона Сергіївна; Корховий, Дмитро Сергійович
 • Документ
  Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів
  (Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Чернова, Наталя Леонідівна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Волкодав, Владислав Юрійович
  Для сучасного етапу розвитку криптовалютного ринку характерними є низка структурних властивостей та трансформацій, що спричиняють підвищений інтерес до криптовалюти як засобу розрахунків. Зазначений варіант здійснення платежів дозволяє прискорити швидкість операцій з переказу коштів, потребує суттєво нижчих комісійних винагород, не прив’язаний до часових інтервалів, ефективно вирішує проблему розрахунків з закордонними партнерами у будь-яких валютах і долає інфляційний ризик. Наявність вказаних переваг обумовлює актуальність вивчення криптовалютного ринку з метою визначення перспектив удосконалення сучасної практики безготівкових електронних платежів в Україні, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів, застосування якого дозволить здійснювати обґрунтований вибір криптовалюти як безготівкового засобу розрахунків. Зазначений алгоритм містить такі основні кроки: аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку криптовалютного ринку; визначення множини базових характеристик, за допомогою яких можливо здійснити опис криптовалюти як об’єкта у багатовимірному статистичному просторі; класифікація криптовалютних активів; розробка рекомендацій щодо остаточного вибору криптовалюти як засобу безготівкових розрахунків. Порівняльний аналіз криптовалют здійснюється за показниками ризику, дохідності та ринкової капіталізації. Класифікація та упорядкування об’єктів у багатовимірному просторі ознак здійснено за допомогою алгоритмів кластерного аналізу. Попередньо проаналізовано структуру системи об’єктів-криптовалют у багатовимірному просторі за допомогою агломеративних методів, далі прийнято обґрунтоване рішення щодо оптимальної кількості кластерів та застосований ітеративний алгоритм кластеризації. Отримано розбиття об’єктів-криптовалют за чотири послідовних періоди, досліджено стабільність складу та структури отриманих груп у динаміці. В результаті виявлено групи, чиї характеристики є прийнятними з точки зору кінцевої мети дослідження. В рамках зазначених груп визначено криптовалюти, що можуть бути використані для здійснення безготівкових розрахунків.
 • Документ
  Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу "Теорія прийняття рішень"
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Годлевський, Михайло Дмитрович; Воловщиков, Валерій Юрійович; Козуля, Марія Михайлівна
  Метою лабораторного практикуму є закріплення студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок до розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації. У загальному випадку формально задача багатокритеріальної оптимізації, ключовою особливістю якої є суперечливість множини функцій мети (критеріїв). До пошуку ефективних альтернатив застосовуються методи, які належать до особливого класу методів, що забезпечують розв’язання саме задач багатокритеріальної оптимізації. У лабораторному практикумі наводяться теоретичні основи підходів до розв’язання задач багатокритеріальної оптимізації, приклади їхнього використання, контрольні завдання та посилання на літературу, що рекомендується.
 • Документ
  Handwriting Recognition Methods and Approaches
  (2020) Bodnia, Yevhen; Kozulia, Mariia
  The paper analyzes the existing methods and approaches for character recognition. The subject area and its problems are considered. The best method for solving the handwriting recognition task is the convolutional neural network method. Features of software implementation of convolutional neural network, implementation of data storage model for training are considered.
 • Документ
  Using Internet News Flows as Marketing Data Component
  (2020) Orekhov, Sergey; Malyhon, Henadii; Liutenko, Irina; Goncharenko, Tetiana
  The theoretical research of Internet news representation as a marketing data component concerning price strategies in polymer market was provided. The research includes some intermediate tasks. Firstly, the classification of marketing objects in news stream was prepared. Secondly, each object (event) was described with ontology including necessary keywords and using syntactic model based on formal grammar. As a result, the models of the following events were developed: competitors, offer, production level, geography, import, world prices, export and others. Finally, the solution (algorithm) was proposed to implement the study. The efficiency of the approach was proved by successful performance of real projects in the polymer market in Ukraine.
 • Документ
  Грін-комп'ютінг. Частина 1
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Козуля, Тетяна Володимирівна; Козуля, Марія Михайлівна
  У першій частині лабораторного практикуму з дисципліни «Грін комп’ютінг» надані матеріали 3-х варіантів лабораторних роботі, що відносяться до першого модулю курсу «Green computing». Ця частина комп’ютерного практикум присвячена питанням з основ екології, системної екології, екології навколишнього середовища, екологічного інформаційного суспільства. У роботі відзначені теоретичні аспекти, методичне забезпечення та самостійні завдання для комп’ютерного виконання лабораторного практикуму відповідно до наданих тем дисципліни з урахуванням ймовірних об’єктів екологічних досліджень. Призначено для студентів, викладачів і користувачів, які вивчають основи екології, зелених інформаційних технологій і зеленого програмного забезпечення (практика інформаційно-програмного забезпечення Green computing) для практичного застосування при створенні додатків для розв’язку задач у різних галузях науково-практичних досліджень.