Процес планування інноваційної стратегії організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Стаття містіть інформацію про дослідження перспективних напрямків інноваційного розвитку підприємства, та вибір інноваційної стратегії в змінному ринковому середовищі, рівень готовності підприємства до організаційних змін. Також, у статті знаходить відображення роль прогнозування при виборі інноваційної стратегії, важливість формування цілей та стратегічних завдань, висвітлюється вплив організаційних змін на управління інноваційною діяльністю.
There have been proposed information about the research perspective directions of innovative development of the enterprise and the choice of innovation strategy in a changing internal and external environment. Examines the impact of the level of innovative development of production on the choice of innovation strategy, and the enterprise readiness for organizational, managerial changes and risk.

Опис

Ключові слова

стратегічне планування, змінне середовище, організаційні зміни, strategic planning, innovation strategy, environment variables

Бібліографічний опис

Колотюк О. І. Процес планування інноваційної стратегії організації / О. І. Колотюк, Ю. О. Будякіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 26 (1135). – С. 142-146