Об аналитическом решении термоупругой контактной задачи о взаимодействии цилиндрической оболочки с бандажом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розв’язується задача про термопружний контакт циліндричної оболонки з бандажем. У статті наведені сумісні рівняння згину, термопровідності та термопружного контакту, одержані для різних випадків контактних умов. Описані аналітичні розв’язки термопружної контактної задачі. Проведено аналіз особливостей одержаних полів переміщень, контактних тисків та внутрішніх силових факторів, а також температури вздовж оболонки і за товщиною.
The task is solved about the thermoelastic contact of cylinder shell with a band. In the paper resulted joint equations of bend, thermoconduction and thermoelastic contact are got for the different cases of contact terms. The analytical solutions of thermoelastic contact task are described. The analysis of features of got fields of movings, contact pressures and internal power factors, and also temperature along a shell and along a thickness, is conducted.

Опис

Ключові слова

гипотезы Кирхгофа-Лява, теория Рейсснера-Власова, термомеханическое нагружение, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование

Бібліографічний опис

Львов Г. И. Об аналитическом решении термоупругой контактной задачи о взаимодействии цилиндрической оболочки с бандажом / Г. И. Львов, А. Н. Ткачук // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 88-95.