Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників

dc.contributor.authorПобережний, Роман Олеговичuk
dc.date.accessioned2015-10-22T13:25:29Z
dc.date.available2015-10-22T13:25:29Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2015 р. Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з формування стратегій розвитку машинобудівних підприємств на основі збалансованої системи показників. У дисертації узагальнено економічну сутність та уточнено класифікацію розвитку підприємства; узагальнено підходи до формування збалансованої системи показників (ЗСП) та уточнено її; розроблено структурно-логічну послідовність етапів формування стратегій розвитку підприємства на основі ЗСП. Визначено тенденції розвитку промисловості, машинобудівних підприємств на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях. Розроблено методичний підхід до оцінювання рівня загального розвитку машинобудівних підприємства у внутрішньому середовищі з урахуванням ЗСП; запропоновано методичний підхід до визначення сприятливості зовнішнього середовища до розвитку машинобудівних підприємств; визначено кількісно-якісні межі рівнів загального розвитку та сприятливості зовнішнього середовища до розвитку для формування їх стратегій; обґрунтовано й розроблено модель формування стратегічного профілю машинобудівного підприємства, що включає корпоративні, конкурентні та функціональні стратегії розвитку.uk
dc.description.abstractDissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.04 is an economy and management enterprises (after the types of economic activity). It is the National technical university the "Kharkiv polytechnic institute", Kharkiv, 2015. Dissertation is sanctified to the decision of actual research and practice task in relation to development of theoretical positions, methodical providing and practical recommendations from forming of strategies of development of machine-building enterprises on the basis of the balanced scorecard. In dissertation economic essence is generalized and classification of development of enterprise is specified; approaches are generalized to forming of the balanced scorecard (BSC) and it is specified constituents for forming of strategies of development; the structural and logical sequence of the stages of forming of strategies of development of enterprise is worked out on the basis of BSC. Progress of industry, machine-building enterprises trends are certain on macro-, meso- and microeconomic levels. The methodical going is worked out near the evaluation of level of general development of machine-building enterprises in an internal environment taking into account BSC; the methodical going is offered near determination of favorableness of machine-building enterprises to development in an environment; procedure of determination of in-quality limits of levels of general development and favorableness is offered to development of machine-building enterprises for forming of their strategies; reasonably and the model of forming of strategic profile of machine-building enterprise that includes corporate, competition and functional strategies of development is worked out.en
dc.identifier.citationПобережний Р. О. Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Роман Олегович Побережний ; [наук. керівник Перерва П. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17675
dc.language.isouk
dc.publisherНТУ "ХПІ"uk
dc.subjectуправління підприємствомuk
dc.subjectстратегії розвиткуuk
dc.subjectзбалансована система показниківuk
dc.subjectрівень загального розвитку підприємствuk
dc.subjectстратегічний профільuk
dc.subjectконкурентні стратегіїuk
dc.subjectфункціональні стратегіїuk
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk
dc.subjectmanagement of enterpriseen
dc.subjectdevelopment of enterpriseen
dc.subjectstrategies of developmenten
dc.subjectbalanced scorecarden
dc.subjectstrategic profileen
dc.subjectcompetition strategiesen
dc.subjectfunctional strategiesen
dc.subject.udc658:005.21:621
dc.titleФормування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показниківuk
dc.title.alternativeForming of strategy of development of machine-building enterprise is on the basis of the balanced scorecarden
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorПерерва Петро Григоровичuk
thesis.degree.committeeMemberЯковлєв Анатолій Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberРайко Діана Валеріївнаuk
thesis.degree.committeeMemberСтригуль Лариса Станіславівнаuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада Д 64.050.02uk
thesis.degree.discipline08.00.04 – екoнoмікa тa упрaвління підприємствaми (зa видaми екoнoмічнoї діяльнoсті)uk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат економічних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
avtoreferat_2015_Poberezhnyi_Formuvannia.pdf
Розмір:
526.86 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.21 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: