Безпека людини у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У збірнику приводяться наукові статті ІХ Міжнародної науково-методичної конференції та 121 міжнародної конференції EAS "Безпека людини у сучасних умовах", яка відбулась 7 – 8 грудня 2017 року. Статті з напрямку безпеки життєдіяльності людини, в яких розглянуті питання, пов'язані з проблемами безпеки підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища, людини у сучасних умовах, моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та експертних систем, роботи громадських організацій. Наукові статті, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The book presented scientific articles of ІХ International scientific-mythological conference and 121 international conference of EAS "Human security in modern terms" which took place on 7– 8 December 2017. Articles is in the direction of human security that address issues related to the problems of security, agriculture, transport and the environment, the person in modern circumstances, monitoring the environment, the role of information and expert systems, the work of NGOs. Scientific articles that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher educational institutions, graduate students, and training courses.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека життєдіяльності людини, безпека підприємств, моніторинг навколишнього середовища, експертні системи, інформаційні системи, безпека на виробництві, БЖД

Бібліографічний опис

Безпека людини в сучасних умовах = Human security in modern conditions : зб. наук. ст. та матеріалів 9-ї міжнар. наук.-метод. конф. та 121-ї міжнар. конф. EAS, 7-8 грудня 2017 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 268 с.