Використання водню як палива для двигунів внутрішнього згоряння і ефективність його застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Надана характеристика водню як палива для двигунів внутрішнього згоряння та порівняльна характеристика горіння водню і бензину в суміші з повітрям. Розроблені науково-технічні рішення конвертування двигуна автотранспортних засобів на живлення воднем при зовнішньому сумішоутворенні.
It’s presented characteristics of hydrogen as a fuel for combustion engines and comparative characteristics of hydrogen and gasoline burning in a mixture with air. Scientific and technical solutions of motor vehicle engine converting for usage hydrogen in an external mixing were developed.

Опис

Ключові слова

автотранспортні засоби, альтернативні палива, конвертування двигуна, живлення воднем, hydrogen, fuels, combustion engines, efficiency

Бібліографічний опис

Внукова Н. В. Використання водню як палива для двигунів внутрішнього згоряння і ефективність його застосування / Н. В. Внукова, О. М. Ковальова, Г. М. Желновач // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 33. – С. 24-30.

Зібрання