Проблеми вимірювання інституційної ефективності національної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто теоретичні та методологічні питання визначення інституційної ефективності економіки. Проаналізовано основні підходи до обчислення інституційної ефективності, а саме: методи трансакційних витрат, рейтингових показників, операційного індикатору, аналізу показників інституційних секторів економіки тощо. Найбільшого поширення в сучасних дослідженнях знаходять індикатори, розроблені авторитетними міжнародними організаціями. Виявлено, що показники носять переважно суб’єктивний характер як за джерелами інформації, так і за експертними поглядами.
Theoretical and methodological issues of defining the institutional efficiency of the economy. The basic approaches to the analysis of institutional efficiency, namely: methods of transaction costs, the rating indicators, operational indicators, analysis of indicators of institutional sectors of the economy and so on. The greatest distribution in modern research are the indicators developed by authoritative international organizations. It is revealed that the indicators are mainly subjective in nature as information sources and expert views.

Опис

Ключові слова

якість інститутів, трансакційні витрати, інституційні індикатори, методичні підходи, quality of institutions, transaction costs, institutional indicators, methodological approaches

Бібліографічний опис

Ляховець О. О. Проблеми вимірювання інституційної ефективності національної економіки / О. О. Ляховець // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 188-194.

Зібрання