Актуальні проблеми агропромислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті на основі системного підходу охарактеризовані складові агропромислового комплексу (АПК) як однієї з основних підсистем економіки країни: виробництво, переробка сільськогосподарської продукції, їх матеріально-технічне забезпечення. Здійснено аналіз причинно-наслідкових зв'язків між проведеними реформами і станом складових АПК. Виявлено та систематизовано актуальні проблеми подальшого розвитку АПК.
On the basis of a systematic approach characterized components of agro-industrial complex (APC) as one of the major subsystems of the economy: production and processing of agricultural products, their logistical support. The analysis of causal relationships between reform and state is agriculture. Identified and systematized urgent problems of further development of agribusiness. Focused on issues of food security, environmental and social tension, which is caused by the aggravation of agribusiness development trends for the period 1990-2014 years. Article Submissions may be used in developing the program for the future development of agribusiness.

Опис

Ключові слова

виробнича сфера, переробна сфера, матеріально-технічне забезпечення, комплексне ведення господарства, agriculture, manufacturing sphere, processing sphere, sphere of logistics, integrated farming

Бібліографічний опис

Кузьменко Л. В. Актуальні проблеми агропромислового комплексу / Л. В. Кузьменко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 65 (1107). – С. 105-111.