Датчик рН з частотним виходом для екологічного контролю води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

10.20998/2079-0821.2019.01.03

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проблеми екологічної безпеки водних ресурсів потребують постійного контролю якості води у водоймах. Висновок про придатність води певної водойми та вибір способу водопідготовки вимагає швидкої оцінки якості води, зокрема застосування обладнання для експрес-аналізу параметрів води. Характеристика системи для експрес-аналізу параметрів води й точність її роботи визначається якістю первинних перетворювачів. Нагальною є проблема зменшення похибки при використанні рН електродів в системах моніторингу й екологічних досліджень вод промислових стоків, річок, озер та інших водойм. Стаття присвячена розробці й дослідженню датчика рН, який дозволяє передавати результати вимірів на відстань до 50 м. Головною перевагою датчика є висока точність і цифровий відлік інформації. Наведені схема й характеристики розробленого датчика. Первинним перетворювачем датчика є вдосконалений скляний електрод із пристроєм контролю працездатності й вбудованим термокомпенсатором, що дозволяють виключити вплив температури води на його вихідний сигнал у вигляді ЕДС, пропорційний вимірюваному значенню рН. Розглянуто метод визначення похибки скляного електрода. Сигнал зі скляного електрода через підсилювач і перетворювач напруга-частота може бути переданий на цифровий відліковий пристрій або на вхід інформаційно-вимірювальної системи. Особливістю підсилювача датчика є високий (до 1013 Ом) вхідний опір для узгодження з вихідним опором скляного електрода й схема термокомпенсації для зменшення впливу температури навколишнього середовища на вихідний сигнал датчика. У статті наведені структурна схема розробленого скляного електрода, принципова схема термокомпенсатора підсилювача й локальна схема випробування й калібрування розробленого датчика. Наведено опис методики визначення основної похибки датчика, яка не перевищує 1,37 % і класу його точності 1,5.
The problems of ecological safety of the water resources require permanent supervision of the water quality in water ponds. Conclusion on suitability of a particular pond water and selection of the water conditioning technique require a rapid estimate of the water quality, specifically, usage of the equipment for rapid analysis of the water parameters. Characteristics of the system for the rapid analysis of the water parameters and accuracy of its operation are determined by quality of the primary converters. The problem of decreasing errors while using the pH electrodes in the monitoring systems and ecological researches of waters from the industrial water wastes, rivers, lakes and other water ponds is vital. The Article is devoted to development and research of the pH sensor, which allows to transmit results of the measurement on distance under 50 m. The main advantage of the sensor is a pinpoint accuracy and digital counting out to the information. The structural diagrams and features of the pH sen sor are given. The sensor primary converter is a modernized glass electrode equipped with operability control device and built-in thermal compensator which allows to exclude influence of the water temperature on its output signal as the EMF being proportional to the pH value. The method of determin ing the glass electrode accuracy is considered. The signal from the glass electrode via the amplifier and the analog-to-frequency converter may be transmitted to the digital counting device or to the information and measuring system input. The peculiarity of the sensor amplifier is a high (up to 1013 Ohm) input resistance to match it with the glass electrode output resistance and the thermal compensation circuitry used to decrease influence of the ambient temperature on the sensor output signal. The article presents the structural diagram of the designed glass electrode, the schematic circuit diagram of the amplifier thermal compensator and local diagram of testing and calibration of the designed sensor. Technology of determining the basic error of the sensor which doesn’t exceed 1,37 % and its accuracy rating of 1,5 is given.

Опис

Ключові слова

показник рН, вимірювачі рН, електрод, розчин, sensor

Бібліографічний опис

Попенко Г. С. Датчик рН з частотним виходом для екологічного контролю води / Г. С. Попенко, Т. Б. Белікова, В. М. Шумейко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 13-18.