Культура безпеки праці як складова професійної діяльності фахівця з охорони праці

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Громадська наукова організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління"

Анотація

Технологічний прогрес та інтенсивний вплив конкуренції стрімко змінюють умови праці, планування та організацію трудового процесу. Першорядне значення належить законодавству, але саме собою воно недостатньо у тому, щоб керувати цими змінами і попереджати нові виробничі небезпеки та ризики. В управлінських системах, які функціонують у соціальному середовищі, головним і провідним є людський фактор. В даному ракурсі ми актуалізуємо питанням удосконалення менеджменту підприємств з точки зору безпеки та охорони праці, зокрема формування культури безпеки праці на підприємстві. В роботі приведені дані щодо напрацювань з культури безпеки праці зарубіжних та вітчизняних авторів, розглянуто сучасні підходи до формування культури безпеки праці та визначено основні положення, принципи та аспекти. Стаття присвячена аспектам раціонального використання людського ресурсу в питаннях безпеки, сформованості та підвищенню культури безпеки, підвищенню ступеню професійної відповідальності з безпеки діяльності та сінергійному поєднанню людського ресурсу з організаційною системою культури безпеки праці на підприємстві. Культура безпеки має розглядатися в якості невід’ємної частини професійної активності та довгострокової ефективної діяльності підприємства, та є важливою складовою працеохоронного менеджменту. У статті також визначається професійна діяльність фахівця з охорони праці в цьому напрямі та основні аспекти його професійної культури. Культура безпеки професійної діяльності є інтегральною якістю особистості фахівця з охорони праці, що характеризується цілісною єдністю його знань, умінь щодо попередження небезпечних ситуацій і загроз, і ступеня готовності до саморозвитку, засноване на глибокому усвідомленні пріоритету безпеки під час розв’язання будь−яких професійних завдань. В роботі визначено провідну роль фахівця з охорони праці з формування та розвитку сприятливої культури безпеки праці на підприємстві, підвищення інтересу працівників до питань власної безпеки.
Technological progress and the intense influence of competition are rapidly changing working conditions, planning and organization of labor processes. Legislation is of primary importance, but by it self it is not sufficient to manage these changes and prevent new industrial hazards and risks. In managerial systems that function in a social environment, the main and leading factor is the human one. In this perspective, we update the issue of improving the management of enterprises from the point of view of occupational safety and health, in particular, the formation of a culture of occupational safety at an enterprise. The paper examines modern approaches to the formation of an occupational safety culture and defines the main provisions, principles and aspects. The article is devoted to the issues of rational use of human resources concerning safety, formation and improvement of safety culture, increasing the degree of professional responsibility for the safety of activities and synergistic combination of human resources with the organizational system of occupational safety culture at an enterprise. Safety culture should be considered as an integral part of professional activity and long-term effective activity of the enterprise, and is an important component of occupational health and safety management. The article also defines the professional activity of a labor protection specialist in this direction and the main aspects of his professional culture. The safety culture of professional activity is an integral quality of an occupational safety specialist, characterized by the integral unity of his knowledge, skills in preventing dangerous situations and threats, and the degree of his readiness for self-development, based on a deep awareness of the priority of safety when solving any professional problems. The work defines the leading role of an occupational safety specialist in the formation and development of a positive culture of occupational safety at an enterprise, increasing the interest of employees in matters of their own safety.

Опис

Ключові слова

працеохоронний менеджмент, компетентність, соціально-трудові відносини, управлінська діяльність, occupational safety management, occupational safety, occupational safety culture, occupational safety specialist, professional activity, competence

Бібліографічний опис

Культура безпеки праці як складова професійної діяльності фахівця з охорони праці / Н. Є. Мовмига [та ін.] // Наука і техніка сьогодні. Сер. : Педагогіка. Право. Економіка. Фізико-математичні науки. Техніка. – 2023. – Вип. 2 (16). – С. 236-254.