Тотожність принципів господарювання у вітчизняній та західних сферах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

З’ясовано, що у сфері вищої освіти суттєво відображається дія ринкового механізму. Доведено, що західних і вітчизняних науковців об’єднує стурбованість сучасним станом вищої освіти та пошуком шляхів покращання ситуації. Орієнтація на світовий досвід зумовила застосування крос-національного співставлення вищої освіти України з країнами Заходу. Використання інтервальної логіки дозволило визначити тотожність принципів господарювання в українській та західних сферах вищої освіти завдяки встановленню наявності ринкових відносин та окресленню однозначності розуміння їх сутності.
It is found out that the action of market mechanism is essentially reflected in the field of higher education. It is proved that Western and Ukrainian scientists are united by concern for the modern state of higher education and search for ways to improve the situation. Orientation to the world experience caused the use of cross-national comparison of higher education in Ukraine with that in Western countries. The use of interval logics made it possible to find out identity of management principles in Ukrainian and Western fields of higher education due to determination of availa bility of market relations and delineation of unambiguity of their essence understanding.

Опис

Ключові слова

інтервальна логіка, ринковий механізм, ВО, СВО, нормативно-правова база, interval logics, cross-national comparison

Бібліографічний опис

Загірняк Д. М. Тотожність принципів господарювання у вітчизняній та західних сферах вищої освіти / Д. М. Загірняк, О. А. Крат // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 59 (1168). – С. 183-187.

Зібрання