Безпека людини в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Смугаста типографія
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У матеріалах VІІ Міжнародної науково-методичної конференції та 105 міжнародної конференції EAS "Безпека людини у сучасних умовах", яка відбулась 3-4 грудня 2015 року, наведено програму, анотації доповідей та у додатку повні тексти статей та доповідей. Розглянуті питання із напрямку безпеки життєдіяльності людини, які пов'язані з проблемами безпеки підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища, людини у сучасних умовах, моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та експертних систем, роботи громадських організацій. Наукові статті, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The materials of VII International scientific-methodical conference and 105 international conference of EAS "Human security in modern terms" which took place on 3-4 December 2015 is a program, summaries of reports and at appendix are full text articles and reports. The questions of the areas of human security that address issues related to the problems of security agriculture, transport and the environment, the person in modern circumstances, monitoring the environment, the role of information and expert systems, the work of NGOs. Scientific articles that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher educational institutions, graduate students, and training courses.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека життєдіяльності людини, безпека підприємств, моніторинг навколишнього середовища, експертні системи, інформаційні системи, безпека на виробництві, БЖД

Бібліографічний опис

Безпека людини в сучасних умовах : матеріали 7-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 105-ї Міжнар. конф. Європейської Асоціації Безпеки, [3-4 грудня 2015 р.] / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – 79 с.