Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Представлені існуючі підходи і методи застосування генетичних алгоритмів для рішення задач багатокритеріальної оптимізації. Розглянуто можливість формалізації багатокритеріальної задачі пошуку оптимальних шляхів у корпоративній комп’ютерній мережі. Проаналізовано обчислювальну складність генетичного алгоритму пошуку оптимальних шляхів на графі.
Presented existing approaches and methods for applying genetic algorithms to solve multi-objective optimization problems. The possibility of formalizing multiobjective optimal paths in the corporate computer network. Computational complexity analysis of the genetic algorithm search for the best ways to graph.

Опис

Ключові слова

Парето-оптимальність, метод рангів Голдберга, гібридний генетичний алгоритм HAG, пошук оптимального шляху на графі, хромосоми, кросовер, мутація, відбір, routing, genetic algorithm, multicriteria optimization, method ranks Goldberg, hybrid genetic algorithm HAG, chromosomes, crossover, mutation, selection

Бібліографічний опис

Колесніков К. В. Генетичні алгоритми для задач багатокритеріальної оптимізації в мережах адаптивної маршрутизації даних / К. В. Колесніков, А. Р. Карапетян, Т. А. Царенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 44-50.

Зібрання