Інтелектуальний метод оцінки стану здоров’я людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

На основі побудови формалізованих моделей для захворювань печінки (хронічний гепатит і цироз), описана залежність результуючого діагнозу від результатів обстеження пацієнта, яка реалізована в програмі. Представлені етапи отримання моделей, а також наведені експериментальні вагові коефіцієнти, використовувані при побудові моделі. Всього моделей із зазначеними характеристиками 33.
On the basis of the construction of formal models for liver disease (chronic hepatitis and cirrhosis), describes the dependence of the result of the diagnosis by the results of the patient survey, which is implemented in the program. Possible methods for the diagnosis of these diseases.The stages of obtaining models. Construction of models was performed using regression analysis. Shown are some of the key formulas needed to build models. It also includes the incremental change in the number of models at each stage. Besides shows experimental weights used in constructing the model. Total models with these characteristics 33.

Опис

Ключові слова

хронічний гепатит, цироз, діагноз, модель множинної регресії, програмний продукт, chronic hepatitis, diagnosis, mathematical modeling, multiple regression model

Бібліографічний опис

Савченко М. В. Інтелектуальний метод оцінки стану здоров’я людини / М. В. Савченко, Д. А. Панасенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Техніка та електрофізика високих напруг = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Technique and Electrophysics of High Voltage. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 14 (1186). – С. 93-96.