Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті рр. XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Рівень дисертації

кандидатська дисертація

Шифр та назва спеціальності

07.00.07 – історія науки і техніки

Рада захисту

Спеціалізована вчена рада К 64.050.16

Установа захисту

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Науковий керівник

Дворецький Анатолій Іванович

Члени комітету

Скляр Володимир Миколайович
Бреславський Дмитро Васильович
Гутник Марина Валеріївна

Видавець

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2014. Дисертаційна робота є комплексним дослідженням, присвяченим висвітленню основних етапів наукової діяльності дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих прісноводних екосистем впродовж 1930–1990 рр. Показано процес формування наукового колективу, який першим у межах Радянського Союзу та одним з перших у світі розпочав дослідження трансформації прісноводних екосистем, що є актуальним у сучасних умовах стрімкого погіршення стану водних екосистем. Вперше запропонована періодизація становлення і розвитку дніпропетровської гідробіологічної школи, виділено чотири основні періоди. Виявлено, що різні періоди розвитку лідерами дніпропетровської гідробіологічної школи були такі видатні вчені, як Д. О. Свіренко (1927–1941 рр.), Г. Б. Мельников (1944–1973 рр.), А. І. Дворецький (з 1976 р.). Показано, що початковий період наукової діяльності видатного вченого-гідробіолога, полярника, академіка П. П. Ширшова мав вагомий вплив на становлення наукового світогляду вченого в майбутньому. Окреслено основні теоретичні й практичні надбання вчених, одержані при дослідженні Каховського і Дніпродзержинського водосховищ на Дніпрі, річок Донбасу і Приазов’я, водоакумулюючих водосховищ Криму, водних екосистем Придніпров’я. Окреслені новаторські напрями наукових досліджень, започатковані науковцями гідробіологічної школи, зокрема, дослідження розвитку технічної, космічної гідробіології та прісноводної радіоекології в Україні.
Thesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07-History of Science and Technology. - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv,2014. The thesis is a complex research, devoted to coverage of the main stages of scientific Dnepropetrovsk hydrobiological school: a study of man-caused transformed freshwater ecosystems throughout the 1930 – 1990s. The work reflects the process of the research team formation. For the first time the periodization of formation and development of the Dnepropetrovsk hydrobiological school is proposed and four main periods are highlighted. It is revealed that such recognized scholars as D.A. Svirenko (1927–1941), G.B. Melnikov (1944–1973) A.I. Dvoretsky (from 1976) were leaders of Dnepropetrovsk hydrobiological school at different periods of its development. It is shown that the initial period of the scientific work of the famous scientisthydrobiologist, polar, academician P.P. Shirshov had a significant influence on the formation of a scientific outlook of the scientist in the future. The basic theoretical and practical achievements received by scientists in the study of Kakhovskoe and Dniprodzerghinskoe reservoirs located upon the Dnieper river; rivers of Donbass and Pryazov’ye, water-accumulating reservoirs of the Crimea, water ecosystems of Prydnieprov’ye are outlined. Innovative areas of research, started by scientists from the hydrobiological school, in particular, the study of technical, space hydrobiology and freshwater radioecology in Ukraine are designated.

Опис

Ключові слова

гідробіологія, наукова школа, біографістика вчених, розвиток гідробіології, дніпропетровська гідробіологічна школа, Свіренко Дмитро Онисифорович, Ширшов Петро Петрович, дисертації, hydrobiology, scientific school, scientists biografica, development of Hydrobiology, Dnepropetrovsk hydrobiological school, Svirenko D. O., Shirshov P. P.

Бібліографічний опис

Байдак Л. А. Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.07 : захищена 17.09.15 / Леонід Андрійович Байдак ; наук. керівник Дворецький А. І. ; Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – 220 с. – Бібліогр.: с. 172-220. – укр.