Выбор метода очистки выбросов нефтепереработки, содержащих канцерогенные вещества

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У даній роботі на підставі накопиченого в літературі експериментального матеріалу проведений порівняльний аналіз методів, що застосовуються для знешкодження викидів, що містять поліциклічні ароматичні вуглеводні, у тому числі канцерогенні, і зроблений висновок, що найбільш ефективним і доцільним для проведення подальших досліджень по знешкодженню викидів від установок вироблення бітумів є термокаталітичний.
In the given work the comparative analysis of the methods applied to deactivation of emissions containing polycyclic aromatic hydrocarbons, including cancerogenic is carried out on the basis of the experimental data cumulated in the literature, and the conclusion is drawn that the most effective and reasonable for carrying out the further researches on emissions deactivation from units of bitumen producing is thermocatalytic method.

Опис

Ключові слова

загрязнение атмосферы, предельно допустимая концентрация, ПДК, каталитическая очистка, токсичные газы, абсорбционные методы

Бібліографічний опис

Хитрова И. В. Выбор метода очистки выбросов нефтепереработки, содержащих канцерогенные вещества / И. В. Хитрова, Ю. М. Гарбуз, Т. Б. Новожилова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 12-15.