Теоретичні підходи управління бізнес-проектами в установах та організаціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення поняття "інвестиційний проект", "управління бізнес-проектами" та визначені особливості оцінки бізнес-плану створення нового бізнесу. Систематизовано існуючий досвід оцінки бізнес-планів та запропоновано критерії комплексної оцінки бізнес-планів започаткування підприємницької діяльності.
In the article generalized going near determination of concept "investment project", "management business-projects", and certain features of estimation of business plan of creation of new business. Sistema¬tizovano existent experience of estimation of business plans and the criteria of complex estimation of business plans of establishment of entrepreneurial activity are offered.

Опис

Ключові слова

економіка, бізнес-план, експертна оцінка, бізнес-планування, інвестиційні ресурси, банківське кредитування

Бібліографічний опис

Скрипник І. В. Теоретичні підходи управління бізнес-проектами в установах та організаціях / І. В. Скрипник // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 9-15.

Зібрання