Управління за результатами як ефективна концепція розвитку менеджменту машинобудування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2079-004X.2020.1.05

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У даній статті розглядається управління за результатами як ефективна концепція розвитку менеджменту машинобудування в Україні. Визначено основні положення розвитку менеджменту машинобудування і підходи. Розглянуто відмінність у рисах звичайного управління і управління за результатами. Досліджено зарубіжний досвід з приводу збалансованої системи показників і її впливу на кінцевий результат управління. Виявлено необхідність використання моніторингу результатів з метою мінімізації можливості дублювання однакових функцій розвитку менеджменту машинобудування. Розглянуто проблему впровадження концепції управління за результатами в практику національних підприємств і інвестицій. Досліджено основні недоліки та переваги розвитку менеджменту машинобудування. Обґрунтовано необхідність використання концепції управління за результатами в сучасній Україні. Описано оптимальні початкові стратегії з метою зменшення витрат за часом на оптимізацію початкових інвестицій в цінні папери промисловості. Проведено порівняння теоретично можливих рішень і експериментальних даних стосовно операцій різних інвестиційних стратегій. Розглядаються висновки і результати обираних стратегій, включаючи вибір галузі з найбільш багатообіцяючою довгостроковою перспективою. Висновки підкріплюються прикладами з інвестиційного словника різних стратегій фондового ринку індустрії.
This article discusses results-based management as an effective concept for the development of mechanical engineering management in Ukraine. The main provisions of the development of engineering management and approaches are determined. The differences in the features of conventional control and management by results are considered. Foreign experience has been studied regarding a balanced scorecard and its impact on the final management result. The need for monitoring results in order to minimize the possibility of duplication of the same functions for the development of engineering management has been identified. The problem of introducing the concept of management by results in the practice of national enterprises and investments is considered. The main disadvantages and advantages of the development of engineering management are investigated. The necessity of using the concept of results management in modern Ukraine is substantiated. The optimal initial strategies are described in order to reduce the time spent on optimizing the initial investment in industry securities. A comparison of theoretically possible solutions and experimental data in relation to the operations of various investment strategies. The conclusions and results of the selected strategies are considered, including the choice of the industry with the most promising long-term perspective. The findings are supported by examples from the investment dictionary of various stock market strategies of the industry.

Опис

Ключові слова

оперативне управління, інвестиції, опціонна позиція, промисловий індекс Доу-Джонса, operational management, іnvestment, option position, Dow Jones Industrial Average

Бібліографічний опис

Управління за результатами як ефективна концепція розвитку менеджменту машинобудування в Україні / Д. О. Березовський [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniqes in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1. – С. 31-35.