Оцінка екологічного стану територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.20998/2413-4295.2018.09.34

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Актуальність роботи визначається збільшенням техногенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок зростання потоків автотранспортних засобів на автомагістралях міста, що призводить до забруднення міських територій, посилення рівня небезпеки здоров’ю населення й природним екосистемам. У роботі проаналізовано вплив автотранспортного комплексу на навколишнє природне середовище, досліджено хімічний склад снігового покриву територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей. Виявлено стійкий високий ступінь забруднення за рівнем кислотності (рН) та вмістом зважених часток (РМ). Проаналізовано добове навантаження досліджуваних територій за РМ, визначено вміст катіонів і аніонів у сніговому покриві та основні гідрохімічні показники відібраних зразків. Зроблено висновок щодо необхідності застосування комплексного екологічного аналізу ґрунтів та методів біоіндикації для подальших оцінок рівня забруднення територій.
The ecological crisis is one of the most serious and dangerous problems of the contemporary world and society. Anthropogenic activity leads to the widespread pollution of the atmosphere, hydrosphere and lithosphere, which, in turn, leads to the serious consequences for humanity. The importance of the conducted study is determined by the increased technogenic load on the environment because of the growth of numbers of vehicles on the city highways, which leads to urban areas pollution and increased risks to public health and natural ecosystems. The purpose of the scientific research is to analyze the impact of the motor transport complex on the environment and determine the state of the snow cover of the filling stations territories located near highways in order to assess the pollution degree. The following research methods have been used for experiments: field observations, titration, gravimetric, photometric, pH-metric and statistical methods of analysis.

Опис

Ключові слова

екологічна безпека, автотранспортний комплекс, рівень забруднення, хімічний моніторинг, сніговий покрив, навантаження зваженими частками, environmental safety, motor transport complex, pollution level, chemical monitoring

Бібліографічний опис

Рабош І. О. Оцінка екологічного стану територій автозаправних станцій, розташованих поблизу автомагістралей / І. О. Рабош, О. В. Кофанова, А. В. Підгорний // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. works. Ser. : New solutions in modern technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 9 (1285). – С. 236-242.

Зібрання