Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті надається визначення правової держави, громадянського суспільства, розкривається їх сутність. Автор характеризує принципи правової держави та їх втілення у реальній практиці. Особлива увага приділяється економічним проблемам, що призвели до масового скорочення виробництва, закриття підприємств, зростанню безробіття в Україні. Аналіз світової практики, сучасних наукових досліджень дозволив автору всебічно розкрити принцип народного суверенітету, право Українського народу на управління державою тощо. На підставі принципів правової держави аналізуються проблеми, які необхідно вирішити державі для подолання кризи в Україні, що охопила усі сфери життєдіяльності суспільства. Тільки вирішення цих суттєвих завдань дозволить Україні побудувати громадянське суспільство і правову державу.
In the article determination is given to the legal state, civil society, their essence opens up. An author characterizes principles of the legal state and their real display in practice. The special attention is spared to the economic problems, entailing a mass decline in a production, putting up the shutters, height of unemployment in Ukraine. Analysis of international practice, modern scientific researches allowed to the author all-round to expose principle of folk sovereignty, right for the Ukrainian people on a management by the state. Such important forms of direct democracy as elections and referendums are considered in the article. On the basis of analysis of international practice an author suggests to fasten in Constitution of Ukraine a right for people on legislative initiative. On the basis of principles of the legal state problems, that must be decided to the state for overcoming of crisis overcoming all spheres of public life in Ukraine, are analysed. Only the decision of these vital tasks will allow to Ukraine to build civil society and legal state.

Опис

Ключові слова

народний суверенітет, референдум, законодавча ініціатива, легітимність влади, пріоритет прав людини, legal state, civil society, referendum, legislative initiative, legitimity of power, priority of human rights

Бібліографічний опис

Перевалова Л. В. Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні / Л. В. Перевалова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 50-60.