Державне регулювання інноваційних процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються певні аспекти державного регулювання інноваційних процесів. Аналізуються інновації як специфічна форма науково-технічного прогресу. З’ясовується сутність понять інновація, інноваційний процес. Характеризуються міри втручання держави в дію ринкових механізмів, які формують економічне середовище інноваційного процесу.
We consider certain aspects of state regulation of innovation processes. Analysis of innovation as a specific form of scientific progress. Essence concepts of innovation, innovation process. Characterized extent state intervention in the operation of market mechanisms that shape the economic environment of the innovation process.

Опис

Ключові слова

економіка, інновації, вчені-економісти, механізм інноваційного процесу, інноваційний продукт, суспільні витрати

Бібліографічний опис

Островський І. А. Державне регулювання інноваційних процесів / І. А. Островський, С. Б. Тимофієва // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 47-50.

Зібрання