Вплив режиму електролізу на кількісний і фазовий склад покривів Fe–Co–W(Mo)

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

doi.org/10.32434/0321-4095-2019-125-4-139-149

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Український державний хіміко-технологічний університет

Анотація

Досліджено вплив природи на кількісний і фазовий склад і морфологію покривів Fe–Co–W(Mo), осаджених з цитратних електролітів на основі ферум (ІІІ). Показано, що вміст заліза в покриві Fe–Co–W збільшується з 50 до 60 ат.% з підвищенням густини як постійного, так і імпульсного струму, а покриви Fe–Co–Mo збагачуються молібденом. Застосування імпульсного струму сприяє зростанню атомної частки молібдену від 9-11 до 12-15 ат.% і зниженню вмісту кобальту від 36-38 до 28-29 ат.%. Сумарний відсоток легувальних компонентів є максимальним 53-55 ат.% при густині струму 5 А/дм² і співвідношенні тривалості імпульс/пауза (10-20) мс/10 мс. Вихід за стумом сплавів знижується з густиною постійного струму від 45% до 30%, але використання імпульсного режиму сприяє зростанню виходу за струмом до 75%. Поверхня покриттів Fe–Co–W(Mo), осаджених імпульсним струмом, стає більш рівномірною за розподілом сплавотвірних компонентів, а кількість Оксигену в сплава суттєво знижується. Встановлено, що покриви Fe–Co–W(Mo), одержані в імпульсному режимі, містять фази кристалічних W, Mo та інтерметалідів Fe₂W, на відміну від осаджених постійним струмом.
The influence of the current regime and electrolysis parameters on the quantitative and phase composition and morphology of Fe–Co–W(Mo) coatings deposited from iron(III)-based citrate electrolytes was investigated. It is shown that the iron content in the Fe–Co–W coating increases from 50 to 60 at.% with an increase in the current density of both direct and pulsed current, and Fe–Co–Mo coatings are enriched with molybdenum. The use of pulsed current contributes to an increase in the atomic fraction of molybdenum from 9–11 to 12–15 at.% and a decrease in the cobalt content from 36–38 to 28–29 at.%. The total content of alloying components reaches the greatest value (53–55 at.%) at a current density of 5 A/dm² and the ratio of the pulse to pause duration of (10–20) ms/10 ms. The current efficiency of alloys electrodeposition decreases with a direct current density from 45% to 30%, but the use of pulsed mode contributes to an increase in the current efficiency up to 75%. The surface of the Fe–Co–W (Mo) coatings deposited by the pulse current becomes more uniform relative to the distribution of the alloying components, and the amount of oxygen in the alloys appreciably decreases. It was established that Fe–Co–W (Mo) coatings obtained in pulsed mode contain phases of crystalline W, Mo and intermetallic compounds Fe₂W, in contrast to those deposited by direct current.

Опис

Ключові слова

електрохімічне осадження, імпульсний електроліз, вольфрам, кобальт, молібден, тернарні сплави заліза, фазовий склад, electrodeposition, pulse electrolysis, tungsten, cobalt, molybdenum, ternary iron alloys, phase composition

Бібліографічний опис

Вплив режиму електролізу на кількісний і фазовий склад покривів Fe–Co–W(Mo) / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – № 4 (125). – С. 139-149.