Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.20998/2413-4295.2018.09.17

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Надані об’єктивні фактори, що обумовлюють необхідність розвитку нетрадиційних відновлюваних джерел енергії та передумови для її розвитку в Україні, енергетичний потенціал відновлюваних джерел енергії. Запропоновано технології застосування геоінформаційного моделювання, орієнтовані на використання картографічної інформації для розв’язку завдань з планування, ухвалення управлінських рішень та розвитку енергетичної галузі. Практична реалізація запропонованого підходу перебачає розробку комплексу картографічних творів для потреб відновлюваної енергетики, укладання карт різної функціональної спрямованості (інвентаризаційних, оцінювальних, рекомендаційних, прогнозних), що відображають різні аспекти (ресурси, об’єкти, умови, фактори, стан та перспективи розвитку галузі) та охоплюють різні напрямки відновлюваної енергетики (вітроенергетику, геліоенергетику, біоенергетику, гідроенергетику та геотермальну енергетику).
The following is presented in the study - the objective factors that determine the necessity to develop non-traditional renewable energy sources and the prerequisites for their development in Ukraine, the energy potential of renewable energy sources. Technologies for the use of geo-information modeling aimed at using the cartographic information base to solve problems of planning, making managerial decisions and developing the energy industry are proposed. Practical implementation of the proposed approach provides for the development of a complex of cartographic works for the needs of renewable energy, the creation of maps of various functional and thematic direction (inventory, valuation, recommendation, forecast) that reflect various aspects (resources, objects, conditions, factors, state and perspectives of industry development) and cover various areas of renewable energy (wind power, solar energy, bioenergy, hydropower geothermal energy). The analysis of the development of renewable energy sources and their use is carried out. The tasks of geoinformation modeling for needs of renewable energy sources and their use are determined. The problems of the development of renewable energy sources and their use in Ukraine are determined. The conducted researches can serve as the basis for works on the construction of a decision support system for optimizing the work of the power industry. The present study presents existing approaches to energy saving perspectives and geoinformation analysis of the conditions for the use of alternative energy sources in Ukraine.

Опис

Ключові слова

геоінформаційні системи, геоінформаційні технології, картографування, геоінформаційне моделювання, geo-information systems, geo-information technologies, mapping

Бібліографічний опис

Зацерковний В. І. Геоінформаційне моделювання в задачах відновлювальної енергетики / В. І. Зацерковний, Н. В. Оберемок, А. А. Пузик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. works. Ser. : New solutions in modern technologies. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 9 (1285). – С. 118-127.

Зібрання