Применение метода малого параметра для исследований вынужденных колебаний систем большой размерности с малой нелинейностью

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У даній роботі розглядаються вимушені коливання скінчено-елементних систем великого розміру з малою нелінійністю. Розроблено метод розрахунку нелінійних коливань, який враховує частковий контакт у роз’ємних механічних з’єднаннях. Метод дозволяє суттєво зменшити розмір задачі і час розрахунку, а також отримати амплітудно-частотні залежності.
In this work the forced vibrations of largeness finite-element systems with small non-linearity are considered. The method of calculation of nonlinear vibrations, which takes into account a partial contact in sectional mechanical connections, is developed. A method allows substantially to decrease the size of task and checkout, and also get peak frequency dependences.

Опис

Ключові слова

метод конечных элементов, контактные соединения, амплитудно-частотная зависимость, гармонические силы, степени свободы

Бібліографічний опис

Круглий Я. Д. Применение метода малого параметра для исследований вынужденных колебаний систем большой размерности с малой нелинейностью / Я. Д. Круглий // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 73-79.

Зібрання