Построение матриц масс для учета центробежных сил при колебаниях трехмерного вращающегося тела

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Побудовано матриці мас полілінійного ізопараметричного скінченного елемента, які лінійно враховують залежність відцентрових сил від вузлових переміщень та забезпечують радіальність дії відцентрових сил при зміщеннях.
The mass matrices of polylinear isoparametric finite element, which take into account linearly dependence of centrifugal forces on node displacements and provide radialness of action of centrifugal forces at displacements, are obtained.

Опис

Ключові слова

ротор, стержневая модель, деформированное состояние, конечный элемент

Бібліографічний опис

Зайцев Б. Ф. Построение матриц масс для учета центробежных сил при колебаниях трехмерного вращающегося тела / Б. Ф. Зайцев, А. В. Асаенок, Н. Е. Викман // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 52-56.

Зібрання