Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті аналізуються погляди таких видатних філософів Нового часу як Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескьє, Ж.- Ж. Руссо, І. Кант, Г. Гегель, І. Бентам, Дж. Міль, які обґрунтовували ідею створення суспільства, заснованого на принципах свободи та рівності усіх громадян, вирішували проблему взаємовідносин між особистістю, державою та суспільством. На підставі цих теорій виникає формування принципів правової держави, що знайшли своє відображення у конституціях усіх розвинутих країнах світу, і перш за все це стосується принципу взаємної відповідальності держави та особистості.
The article analyzes the views of prominent philosophers of modern times as Hugo Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, J.-J. Rousseau, Kant, Hegel, J. Bentham, John. Miles, who substantiated the idea of creating a society based on the principles of freedom and equality of all citizens, solved the problem of the relationship between the individual, the state and society. The emergence of new theoretical concepts of the people, which is the only source of supreme power, popular sovereignty, the right of people to determine polity, was caused by the bourgeois-democratic revolutions in Europe. On the basis of these theories formed the principles of the rule of law, as reflected in the constitutions of all the developed countries of the world, and above all, it concerns the principle of mutual responsibility of the state and the individual.

Опис

Ключові слова

суспільний договір, розподіл влади, лібералізм, природні права, типи правління, громадянське суспільство, верховенство права, народне представництво, народний суверенітет, rule of law, accountability, social contract, separation of powers, liberalism, natural law, types of government, civil society, rule of law

Бібліографічний опис

Киян М. Ш. Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу / М. Ш. Киян, М. Г. Окладна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 63 (1105). – С. 61-67.

Зібрання