Безпека людини у сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Панов А. М.

Анотація

У збірнику приводяться тези наукових доповідей щорічної Х Міжнародної науково-методичної конференції та Міжнародної конференції EAS "Безпека людини у сучасних умовах", яка відбулась 6 – 7 грудня 2018 року. Тези доповідей з напрямку безпеки життєдіяльності людини, в яких розглянуті питання, пов'язані з проблемами безпеки підприємств, сільського господарства, транспорту та оточуючого середовища, людини у сучасних умовах, моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та експертних систем, роботи громадських організацій та захисту "м'яких цілей". Наукові доповіді, що наведено у збірнику, можуть бути корисними для науковців, викладачів вищих навчальних закладів освіти, аспірантів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.
The book presented theses of scientific reports of annually Х International scientific-mythological conference and Іnternational conference of EAS "Human security in modern terms" which took place on 6 – 7 December 2018. Theses of reports is in the direction of human security that address issues related to the problems of security, agriculture, transport and the environment, the person in modern circumstances, monitoring the environment, the role of information and expert systems, the work of NGOs and protection of "soft targets" Scientific reports that are in the collection can be useful for scientists, teachers of higher educational institutions, graduate students, and training courses.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", безпека життєдіяльності людини, безпека підприємств, виробничі ризики, моніторинг навколишнього середовища, охорона навколишнього середовища, безпека людини, безпека на виробництві, експертні системи у БЖД, інформаційні системи у БЖД, соціальне страхування, захист "м'яких цілей"

Бібліографічний опис

Безпека людини у сучасних умовах = Human security in modern conditions : зб. тез наук. доп. 10-ї міжнар. наук.-метод. конф. та Міжнар. конф. EAS, 6-7 грудня 2018 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Панов А. М., 2018. – 224 с.