Кінетика суміщених катодних процесів у водному розчині NaCl

dc.contributor.authorРутковська, Катерина Сергіївнаuk
dc.contributor.authorТульський, Геннадій Георгійовичuk
dc.contributor.authorГомозов, Валерій Павловичuk
dc.contributor.authorВорона, Т. В.uk
dc.date.accessioned2021-09-24T13:02:54Z
dc.date.available2021-09-24T13:02:54Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractМета. Дослідження кінетики суміщених катодних процесів в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію. Інтенсифікація процесу відновлення молекулярного кисню у водному розчині NaCl для удосконалення електрохімічного синтезу гіпохлориту натрію із застосуванням газодифузійного катоду. Дослідження впливу газодифузійного режиму на кінетику катодних процесів, визначення діапазонів потенціалів та густин струму перебігу суміщених катодних реакцій. Методика. Циклічна вольтамперометрія для дослідження кінетичних параметрів катодного процесу із застосуванням імпульсного потенціостата MTech PGP-550M. Йодометричне титрування для визначення концентрації гіпохлориту натрію. Результати. Встановлені діапазони потенціалів перебігу суміщених катодних процесів в умовах без подачі повітря і з подачею повітря через газодифузійний електрод. Показана можливість деполяризації киснем повітря катодного процесу із застосуванням газодифузійного режиму роботи поруватого графітового електроду. Для більшого розуміння впливу подачі повітря на перебіг суміщених катодних процесів побудовано сумарну та парціальні (відновлення кисню і виділення водню) поляризаційні залежності без подачі повітря та при подачі повітря у водному розчині 3 моль/дм³ NaCl. Одержані поляризаційні залежності доводять, що подача повітря в газодифузійний електрод призводить до зростання граничної густини струму відновлення кисню з 2 до 8 мА/см², що вказує на перспективу застосування газодифузіного катоду. Наукова новизна. Зміна природи катодного процесу дозволяє значно знизити різницю електродних потенціалів. Керуючі швидкістю подачі кисню, можна перешкоджати підводу ClО⁻ до поверхні катоду. Практична значимість. Для галузі електрохімічних виробництв полягає в удосконаленні електрохімічного синтезу гіпохлориту натрію за рахунок підвищення виходу за струмом та зниження питомих витрат електроенергії. При зміні природи катодного процесу з виділення водню на відновлення підведеного до границі катод–електроліт кисню, за допомогою газодифузійного катоду буде вирішена проблема катодного відновлення ClО⁻, без забруднення кінцевих розчинів гіпохлориту натрію.uk
dc.description.abstractPurpose. Investigation of the kinetics of combined cathode processes in the electrochemical synthesis of sodium hypochlorite. Intensification of the process of molecular oxygen reduction in aqueous NaCl solution to improve the electrochemical synthesis of sodium hypochlorite using a gas diffusion cathode. Investigation of the effect of the gas diffusion regime on the kinetics of cathode processes, determination of the ranges of potentials and current densities of combined cathode reactions. Methodology. Cyclic voltammetry for the study of kinetic parameters of the cathode process using the MTech PGP-550M pulse potentiostat. Iodometric titration to determine the concentration of sodium hypochlorite. Findings. Ranges of potentials of combined cathode processes in conditions without air supply and with air supply through a gas diffusion electrode the possibility of depolarization by air oxygen of the cathode process using the gas diffusion mode of operation of a porous graphite electrode is shown. Total and partial reductions (oxygen reduction and hydrogen evolution) polarization dependences without air supply and with air supply in an aqueous solution of 3 mol/dm³ NaCl are constructed to better understand the effect of air supply on the course of combined cathode processes. The obtained polarization dependences prove that the air supply to the gas diffusion electrode leads to an increase in the limiting density of the oxygen reduction current from 2 to 8 mA/cm², which indicates the prospect of using a gas-diffusion cathode. Scientific novelty. Changing the nature of the cathode process can significantly reduce the difference in electrode potentials, and by controlling the oxygen supply rate, ClO⁻ can be impeded to the cathode surface. Practical significance. For the field of electrochemical production, it consists in improving the electrochemical synthesis of sodium hypochlorite by increasing the current efficiency and reducing specific electricity consumption. By changing the nature of the cathode process of hydrogen evolution for the reduction of oxygen brought to the cathode-electrolyte interface using a gas diffusion cathode, the problem of cathode reduction of ClО⁻ will be solved without contamination of the final solutions of sodium hypochlorite.en
dc.identifier.citationКінетика суміщених катодних процесів у водному розчині NaCl / К. С. Рутковська [та ін.] // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2020. – № 2 (144). – С. 90-97.uk
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-0460-1906
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54245
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національного університету технологій та дизайнуuk
dc.subjectхімічні реакціїuk
dc.subjectвідновлення киснюuk
dc.subjectелектросинтезuk
dc.subjectдеполяризаціяuk
dc.subjectвольт-амперна залежністьuk
dc.subjectгіпохлорит натріюuk
dc.subjectгазодифузійні електродиuk
dc.subjectoxygen reductionen
dc.subjectgas diffusion electrodeen
dc.subjectelectrosynthesisen
dc.subjectdepolarizationen
dc.subjectsodium hypochloriteen
dc.subjectcurrent-voltage dependenceen
dc.titleКінетика суміщених катодних процесів у водному розчині NaCluk
dc.title.alternativeKinetics of combined cathode processes in aqueous NaCL solutionen
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
visnyk_KNUTD_2020_2_Rutkovska_Kinetyka.pdf
Розмір:
433.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.25 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: