До проблеми підвищення заробітної плати в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті узагальнено призначення заробітної плати та встановлено існування суперечності між інтересами власників засобів виробництва та його робітниками стосовно рівня оплати праці. Наголошено, що низька заробітна плата спричиняє існування негативних проявів у соціально-економічному середовищі, та розкрито перелік таких негативних проявів. Встановлено, що міра споживання завжди відстає від міри праці. Окреслено нормативно-законодавчу базу оплати праці та з’ясовані функціональні аспекти заробітної плати в сучасних умовах. Виявлено, що до традиційних функцій заробітної плати слід додати інформаційну та політичну. Відзначено, що підвищення продуктивності праці - завдання не найманого працівника, а роботодавця, що підтверджується порівнянням факторів, впливаючих на продуктивність праці та заробітну плату. Встановлено чинники, які впливають на заробітну плату. Доведено, що зростання кількості і якості праці, а значить, і відповідного зростання заробітної плати і продуктивності праці, можуть відбуватися тільки до певної межі, в той самий час як можливості зростання продуктивності праці за рахунок науково-технічного і технологічного прогресу практично безмежні. Обґрунтовано необхідність підвищення заробітної плати в країні. Запропоновано низку заходів, сприяючих вирішенню проблеми підвищення заробітної плати в Україні.
The article generalizes the purpose of wages and establishes the existence of a contradiction between the interests of owners of means of production and its workers in terms of wages. It is noted that low wages lead to the appearance of negative manifestations in the social and economic environment, and their list is disclosed. It is established that the degree of consumption always lags behind the level of labor. The normative and legislative framework for labor remuneration is outlined and functional aspects of wages in modern conditions are clarified. It was revealed that information and political information should be added to the traditional functions of wages. It is noted that increasing the productivity of labor is not the task of the employee, but of the employer, which is confirmed by a comparison of factors affecting labor productivity and wages. Factors affecting wages have been identified. It has been proved that the growth in the quantity and quality of labor, and hence in the corresponding growth in wages and labor productivity, can occur only up to a certain limit, while at the same time the possibilities for increasing labor productivity due to scientific, technological and technological progress are practically unlimited. The necessity of increasing wages in the country is justified. A number of measures are suggested that contribute to solving the problem of wage increase in Ukraine.

Опис

Ключові слова

працівник, власник, робоча сила, продуктивність праці, зарплатоємна економіка, owner, labor productivity, salary-intensive economy

Бібліографічний опис

Вербицька В. І. До проблеми підвищення заробітної плати в Україні / В. І. Вербицька // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 121-124.

Зібрання