Виявлення сутності оборотного капіталу підприємства та аналіз його використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті визначається сутність оборотного капіталу підприємства поглядами різних закордонних та вітчизняних вчених. Особлива увага приділяється аналізу оборотного капіталу на підприємствах та визначенню його ефективного використання.
This article defines the essence of working capital enterprise views of various domestic and foreign scientists. Special attention is paid to the analysis of working capital in the business and determining its effective use.

Опис

Ключові слова

економіка, кризовий період, вчені-економісти, працюючий капітал, поточні активи, поточні пасиви

Бібліографічний опис

Ящук Д. Л. Виявлення сутності оборотного капіталу підприємства та аналіз його використання / Д. Л. Ящук // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 158-164.

Зібрання