Особливості використання інструментів онлайн-маркетингу для просування товарів на В2В ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.4.72

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті проаналізовано економічну сутність маркетингових інструментів. Виявлено необхідність застосування маркетингових інструментів для просування товарів на В2В ринках у сучасних умовах господарювання. Визначено роль маркетингових інструментів у просуванні промислових товарів. У статті досліджуються базові маркетингові інструменти у сфері В2В, які є ефективними під час просування продукції промисловими підприємствами у сучасних умовах ведення бізнесу. Визначено, що інтернет-продажі В2В мають свої особливості, а для безпосередніх контактів з потенційними партнерами потрібно використовувати вебаналітику. Розглянуто основні канали збуту В2В- середовища. Успішні B2B компанії мають одну спільну рису: вони розуміють свою конкурентну перевагу, а цифрові інструменти допомагають їм її досягти. Якщо певний веб-сайт не виділяється серед своїх конкурентів, він, швидше за все, легко втратить наявних та потенційних клієнтів. Хоча світ B2B-бізнесу величезний і, безумовно, різноманітний, більшість платформ електронної комерції та управління ринком B2B функціонують дуже схоже. Для того, щоб забезпечити бездоганний клієнтський досвід і полегшити ведення бізнесу іншим, необхідна платформа електронної комерції з функціями, спеціально розробленими для компаній, тобто продавців. Тому результати цього дослідження будуть корисними на ринку B2B для підвищення ефективності бізнесу не лише для українських компаній, але й для іноземних компаній, які працюють у нестабільному бізнес-середовищі.
The article analyses the economic essence of marketing instruments. The necessity of using marketing tools to promote goods in the B2B markets in the current economic environment has been identified. The role of marketing tools in the promotion of industrial goods has been determined. The article studies the basic marketing instruments in the field of B2B, which are effective in promoting products by industrial enterprises in the current business environment. It is determined that online B2B sales have their own peculiarities, and web analytics should be used for direct contacts with potential partners. The main sales channels of the B2B environment are considered. Successful B2B companies have one thing in common: they understand their competitive advantage, and digital tools help them achieve it. If a particular website doesn't stand out from its competitors, it's likely to lose existing and potential customers easily. While the world of B2B business is vast and certainly diverse, most B2B e-commerce and marketplace management platforms function in very similar ways. In order to provide a seamless customer experience and make it easier for others to do business, an e-commerce platform with features specifically designed for companies, i.e. sellers, is needed. Therefore, the results of this study will be useful in the B2B market to improve business efficiency not only for Ukrainian companies, but also for foreign companies operating in an unstable business environment.

Опис

Ключові слова

В2В-маркетинг, інтернет-маркетинг, маркетингові інструменти просування, систематизація, промислові підприємства, ефективність бізнесу, B2B marketing, Internet marketing, marketing promotion tools, systematization, industrial enterprises, business efficiency

Бібліографічний опис

Літвиненко М. В. Особливості використання інструментів онлайн-маркетингу для просування товарів на В2В ринку / М. В. Літвиненко, Р. Ш. Шиладзе // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – № 4. – С. 72-76.