Исследование колебаний вязкоупругих цилиндрических оболочек при малой вязкости

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У статті досліджується задача про коливання в'язкопружних циліндричних оболонок при малій в'язкості. Задача вирішується методом інтегрального перетворення Лапласа і рішення отримано у вигляді ряду, оригіналом перший члена якого є рішення аналогічної задачі, яке отримано методом усереднення. Отримане рішення досліджено для ядра Ржаніціна і показано вплив подальших членів на рішення.
The paper investigates the problem of vibration of viscoelastic cylindrical shells with low viscosity. The problem is solved by the method of integral Laplace transform and the solution is obtained in a series, the original of the first member of which is to solve a similar problem, which is obtained by averaging. The resulting solution is investigated for the kernel Rzhanitsina and shows the effect of subsequent terms of the decision.

Опис

Ключові слова

теория вязкоупругости, линейные вязкоупругие системы, преобразование Лапласа, вязкость материалов, колебания, линейная вязкоупругость

Бібліографічний опис

Курбанов Н. Т. Исследование колебаний вязкоупругих цилиндрических оболочек при малой вязкости / Н. Т. Курбанов, У. С. Алиева // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 37. – С. 93-100.

Зібрання