Управління фінансовою стійкістю в системі формування фінансової стратегії підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.3.7

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті здійснено систематизацію наукових підходів щодо визначення поняття управління фінансовою стійкістю підприємства. Проаналізовано літературні джерела, що стосуються дослідженню питань управління фінансовою стійкістю підприємства. Сформульовано завдання, які повинний вирішувати процес управління фінансовою стійкістю підприємства. На основі аналізу визначено мету та завдання управління фінансовою стійкістю підприємства, основні з котрих можна визначити як виявлення причин і основних факторів забезпечення фінансової стійкості, цілеспрямований пошук прийомів і методів управління фінансовою стійкістю. Надано характеристику управління фінансовою стійкістю як одного із найважливіших завдань фінансового менеджменту підприємств у сучасних економічних умовах. Доведено, що підвищення ефективності діяльності підприємства залежить від обґрунтованості, своєчасності та доцільності прийнятих управлінських рішень у цій сфері. Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до управління фінансової стійкості як підходу, що дозволяє враховувати вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на стан фінансів підприємства. Описано проблематику фінансових проблем, з якими стикаються машинобудівні підприємства. Доведено, що за своєю економічною сутністю ці проблеми багато в чому ідентичні і тому їх вирішення можливе під час використання універсального інструментарію та типових заходів, що утворюють послідовність управління фінансовою стійкістю підприємства. Найважливішим елементом даної послідовності є оцінка фінансової стійкості підприємства, в основі якої лежить розрахунок абсолютних та відносних показників, що визначають прибуток та збитки підприємства, зміни у структурі його активів та пасивів, а також у розрахунках з дебіторами та кредиторами. Обгрунтовано, що у довгостроковому періоді фінансова стійкість може бути охарактеризована показниками зміни ринкової вартості підприємства, такими як рентабельність чистих активів і власного капіталу, економічне зростання підприємства, середньозважена вартість капіталу та його структура, а також ринкова вартість підприємства.
The article systematizes scientific approaches to defining the concept of managing the financial stability of the enterprise. Literary sources related to the study of financial stability management of the enterprise are analyzed. The tasks which should be solved by process of management of financial stability of the enterprise are formulated. On the basis of the analysis the purpose and tasks of management of financial stability of the enterprise are defined, the basic of which can be defined as revealing of the reasons and the basic factors of maintenance of financial stability, purposeful search of receptions and methods of management of financial stability. The characteristic of financial stability management as one of the most important tasks of financial management of enterprises in modern economic conditions is given. It is proved that increasing the efficiency of the enterprise depends on the validity, timeliness and appropriateness of management decisions in this area. The expediency of application of the system approach to management of financial stability as the approach allowing to consider influence of internal and external factors on a condition of finances of the enterprise is substantiated. The problems of financial problems faced by machine-building enterprises are described. It is proved that in their economic essence these problems are largely identical and therefore their solution is possible with the use of universal tools and standard measures that form a sequence of managing the financial stability of the enterprise.

Опис

Ключові слова

фінансова стійкість, платоспроможність, фінансова стратегія, банкрутство, управління фінансовою стійкістю, власний капітал, підприємство, financial stability, solvency, financial strategy, bankruptcy, financial stability management, equity

Бібліографічний опис

Сітак І. Л. Управління фінансовою стійкістю в системі формування фінансової стратегії підприємства / І. Л. Сітак, А. В. Івахненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 3. – С. 7-15.