Кафедра "Облік і фінанси"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main

Кафедра "Облік і фінанси" створена в 2021 році на основі кафедр "Бізнес-аналітика, облік і готельно-ресторанна справа" та "Міжнародний бізнес і фінанси" (НАКАЗ 552 ОД від 26.11.2021 року).

Кафедра "Бізнес-аналітика, облік і готельно-ресторанна справа" носила цю назву від червня 2021 року, попередня назва – "Економічний аналіз та облік". Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси заснована в 1996 році.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 5 докторів економічних наук, 17 кандидатів наук: 15 –економічних, 2 – технічних; 4 співробітника мають звання професора, 11 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1659
 • Документ
  Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Яценко, Діана; Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
 • Документ
  Діагностика податкових ризиків підприємства в антикризовому управлінні та економічній безпеці підприємств
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Юр'єва, Ірина Анатоліївна
 • Документ
  Первинні документи як інструмент податкового обліку
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Аль-Сьюф, Ясмін Абдаллаївна; Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
 • Документ
  Прибуток підприємства: аналіз його формування та використання
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Бабич, Ірина; Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
 • Документ
  Доходи та прибуток підприємства та шляхи їх зростання
  (Полтавський державний аграрний університет, 2024) Подліпаєва, Вероніка; Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
 • Документ
  Роль зацікавлених сторін в створенні вартості в ланцюгах постачання підприємств
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Швець, М. А.; Зубкова, Аліна Болеславівна
 • Документ
  Проблеми інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств для іноземних інвесторів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Тютюнник, І. В.; Міщенко, Володимир Акимович
 • Документ
  Вплив факторів на формування прибутку підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Троян, А. І.; П'ятак, Тетяна Вікторівна
 • Документ
  Методологічні засади формування стратегічного контролінгу в умовах діджиталізації системи управління розвитком підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Другова, Олена Сергіївна; Клепікова, Світлана Володимирівна
  У статті сформульовано методологічні засади формування стратегічного контролінгу в умовах цифровізації економіки. В роботі запропоновано системний підхід до формування методологічних засад застосування стратегічного контролінгу в умовах діджіталізації системи управління розвитком підприємства. Розкрито зв’язок стратегічного контролінгу із загальними факторами успішних стратегій та представлено загальну схему зв’язку стратегії із стратегічним контролінгом. Зазначено, що стратегічний контролінг управління знаходиться на перетині інноваційного менеджменту, інвестиційного менеджменту, управління проектами, інформаційно - аналітичного забезпечення, управлінського обліку та виконує функцію «управління за відхиленням» Цифровізація – це зміна бізнес-моделі на основі цифрових технологій, а не просто заміна аналогового ресурсу на цифровий. Стратегічний контролінг, як система забезпечення організаційного, методологічного, інформаційно-аналітичного менеджменту, здатний з найбільшою ефективністю забезпечити системні зміни та зворотний зв'язок у контурі управління. Він здатний визначити напрямок і швидкість розвитку, дослідити особливості зовнішнього і внутрішнього середовища, економічно обґрунтувати такі перетворення в усіх функціональних підсистемах підприємства. Цифровізація впливає на ринок та зміну професій. Для успішної побудови та розвитку стратегічного контролінгу в компанії необхідна підтримка топ-менеджменту та кваліфікованих контролерів, корпоративної культури, в якій можливий діалог. Розкрито фактори, що впливають на впровадження стратегічного контролінгу в організації. Діджиталізація виступає базовим елементом у пропонуємому методологічному підході застосування стратегічного контролінгу в управлінні підприємством.
 • Документ
  Фінансовий контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Рогульчик, А. В.; Долінська, Раїса Григорівна
 • Документ
  Контролінг збутової діяльності підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Матросова, О. А.; Міщенко, Володимир Акимович
 • Документ
  Використання міжнародної технічної допомоги малими та середніми підприємствами при виході на ринки ЄС
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Луценко, А. О.; Данько, Тарас Володимирович
 • Документ
  Процеси інтернаціоналізації малих та середніх підприємств в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Лапій, Ольга Сергіївна; Данько, Тарас Володимирович
 • Документ
  Теоретичні аспекти визначення сутності поняття фінансової стійкості комерційного банку
  (ТОВ "ДКС-центр", 2024) Колєсніченко, Анастасія Сергіївна; Литвинов, Іван Юрійович
  Логіка проведеного дослідження звертається до теоретичного простору, в якому представлено широкий спектр питань, які оперують до дефініції «фінансова стійкість». Результати аналізу наукових робіт, в яких ґрунтовно розкривається теоретична сутність та зміст поняття «фінансова стійкість», свідчать про відсутність єдиного підходу до визначення цієї важливої економічної категорії. Зважаючи на загальне спрямування більшої частини науковців на результативність, платоспроможність, рентабельність у визначенні фінансової стійкості підприємства, у дослідженні було виділено окремі особливі фокуси в інтерпретації цієї дефініції, зокрема: важливість врахування інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання для його стійкого розвитку, фактор оптимальності при формуванні структури активів, співвідношення власних та позикових коштів, а також стратегічний аспект. На основі висвітлених наукових суджень у розкритті сутності фінансової стійкості комерційного банку було виділено наступні ознаки: збалансованість фінансових ресурсів та їх оптимізація, врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, підтримка необхідного рівня фінансових показників, зокрема, ліквідності, платоспроможності, цільовий характер та стратегічне спрямування при реалізації фінансової стійкості. В результаті проведеного ґрунтовного структурно-декомпозиційного аналізу наукових досліджень з приводу цих питань, авторами сформульовано власне визначення фінансової стійкості комерційного банку. Під фінансовою стійкістю комерційного банку доцільно розуміти інтегральну характеристику банку з позиції результативності його діяльності, що виражається через збалансованість фінансових потоків, підтримку платоспроможності, ліквідності та рентабельності, оптимальність структури активів і капіталу, з врахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів та мінімізації ризиків.
 • Документ
  Перспективи використання штучного інтелекту у фінансовому обліку
  (Національний університет "Запорізька політехніка", 2023) Трачова, Д. М.; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Демчук, О. М.
  Використання можливостей штучного інтелекту в фінансовому обліку підприємств поступово переходить із сфри суто наукових досліджень в практку використання суб’єктами господарювання. Результати самого популярного напряпку використання штучногоінтелекту, а саме машинного навчаня в питаннях прогнозування, виявлення помилок та шахрайства стає буденною справою та має величезні позитивні результати.Однак в умовах економіки, яка динамічно ровивається та змінюється, на яку мають вплив економічні, політичні, геополітичині показники, мають особливу цінність не стандартні, я саме орігінальні, нетипові рішення, які базуються не тільки на відомих алгоритмах, а і на професійному судженні та нестандартному бачення фахівця бухгалтерського обліку. Саме це є перспективним напрямом розвитку використання штучного інтелекту та додає економічну тапсихологічну складову до технічних та інформаційних процесів.
 • Документ
  Франчайзинг: особливості управління ланцюгами постачання
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Диковицька, В. В.
 • Документ
  Контролінг міжнародного маркетингу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Данилова, І. О.; Долінська, Раїса Григорівна
 • Документ
  Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015) Антонова, К. С.; П'ятак, Тетяна Вікторівна
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного забезпечення цифрового маркетингу на підприємстві
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Татаринцева (Курбатова), Юлія Леонідівна
  У статті надано методичні рекомендації щодо формування організаційно-економічного забезпечення цифрового маркетингу. Акцентовано увагу на визначенні ключових складових, таких як інформаційна, організаційна, ресурсна, маркетингова та економічна; проведено їх аналіз. Визначено наявні проблеми, які можуть виникнути під час впровадження організаційно-економічного забезпечення та висвітлено необхідність системного та гнучкого підходу для ефективного управління цифровим маркетингом на підприємстві.
 • Документ
  Світові тенденції розвитку ринку страхових послуг та перспективи в Україні
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2024) Пахомов, Максим Сергійович; Єршова, Наталя Юріївна
  Ринок страхування в Україні перебуває на шляху до глобальних змін. Тому виникає потреба в дослідженні сучасних тенденцій та перспектив подальшого розвитку страхового ринку України через аналіз міжнародного ринку страхування. Тому, що він має великий досвід та буде мати вплив на страхування в Україні. У статті розглядається досвід авторитетних країн зі сторони глобалізацій процесів, які відбуваються в їхньому страховому полі. Також було встановлено, що центральне положення в системі регулювання страхового ринку будь-якої країни займають державні органи та органи страхового нагляду. Ці органи визначають, контролюють та забезпечують регуляцію страхового ринку, відіграючи провідну роль у його розвитку. В дослідженні встановлено, що світовий попит на страхування має тенденції до зростання, хоча кожна країна має індивідуальні особливості розвитку страхового ринку. Страхові ринки США, Європи та країн Азії зберігають стабільність і мають перспективний напрямок розвитку, що в прогнозі можна розцінювати як винятково позитивний результат і така позитивна тенденція розвитку страхового ринку зберігається в більшості країн. У статті обґрунтовані напрями розвитку вітчизняної страхового бізнесу.