Оцінювання економічної ефективності інвестицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2019.23.145

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті проаналізовано деякі аспекти оцінювання економічної ефективності інвестиційних проектів. Одним з найбільш актуальних проблем сьогоднішньої економіки є оцінка ефективності реальних (капіталообразуючих) інвестиційних проектів, так як саме в цій галузі лежать діючі мероприятия за результатами пошуку з глубокого економічного кризису, пережитого нашої страної. Фінансова стабілізація та зростання промислового виробництва будуть забезпечити лішість за умови, що продемонструє збільшення інвестицій у реальний сектор. Новий благодійний інвестор, що має свої денежні засоби, буде вкладений у будь-яку справу, якщо він буде впевнений у тому, що він отримає свої денежні засоби навпаки, щоб потім він вже отримав і прийшов. Для того щоб перемогти в ефективному інвестиційному проекті необхідно оцінити його. Ні, для задоволення, не так просто отримати достовірну оцінку. Оцінка достовір них оцінок ефективна об'ємна інформація, що розробляє та оцінює інвестиційні проекти, не мають сумнівної грамотності та важливості відносно даних питань. Очень сложно використовуйте такі завдання, як оцінювати реалізацію проекту, тобто перевірка задоволеності всіх реально існуючих обмежень технічного, екологічного, фінансового та іншого характеру; оцінка потенціальної цілеспрямованої реалізації проекту, його ефективна ефективність, тобто перевірка умов, відповідно до яких є спільна кількість результатів за проектом не менших цін, ніж потрібні затрати всіх видів; оцінка переваги власності розглядає проект за порівнянням з альтернативними, тобто оцінка порівняльної ефективності проекту; оцінка найефективніших проектів спільноти з заданого їх множини, - проблема задає можливість вибору найбільш ефективних програм інвестицій. Зроблено висновок, що при розробці методичних положень стосовно реалізації компонентного методу оцінки інноваційного потенціалу безпосередньо промислового підприємства, необхідно враховувати також і особливість даної системи і її складові.
The article analyzes some aspects of evaluating the economic efficiency of investment projects. One of the most pressing problems of today's economy is to evaluate the effectiveness of real (capital-forming) investment projects, as it is in this sphere that effective measures are taken to overcome the deep economic crisis that our country is experiencing. Financial stabilization and growth in industrial production will only be ensured if there is an increase in investment in the real sector. But any prudent investor will invest his money in any business, if he is convinced that he will receive his money back, and also profit. In order to be convinced of the effectiveness of an investment project, it is necessary to evaluate it. But, unfortunately, it is not so easy to get a reliable estimate. The lack of reliable performance evaluation is explained by the fact that the developers and appraisers of investment projects do not have the proper literacy and competence regarding these issues. It is very difficult to solve problems such as project feasibility assessment, ie. verification of compliance with all real-world limitations of technical, environmental, financial and other nature; assessment of the potential expediency of the project implementation, its absolute efficiency, ie. verification of the condition that cu mulative project results are no less valuable than the required costs of all types; evaluation of the advantages of the project under consideration compar ed to the alternative ones, i. evaluation of the comparative effectiveness of the project; evaluation of the most effecti ve set of projects from a given set of them - this task gives the opportunity to choose the most effective investment program. It is concluded that when developing methodological provisions for the implementation of the component method of assessing th e innovative potential of a directly industrial enterprise, it is necessary to take into account the peculiarities of this system and its components.

Опис

Ключові слова

капітал, інновації, потенціал, capital, innovations, potential

Бібліографічний опис

Усов М. А. Оцінювання економічної ефективності інвестицій / М. А. Усов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Economic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 23. – С. 145-148.