Дослідження чинників та критеріїв забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються чинники та критерії забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств в Україні. Запропоновано механізм пристосування суб’єктів торговельної сфери до зміни економічної кон’юнктури споживчого ринку та зниження платоспроможного попиту споживачів. Обґрунтовано необхідність розробки економічної стратегії забезпечення стійкого розвитку торговельних підприємств.
Factors and criteria of maintenance of effective functioning of trade enterprises in Ukraine are considered. The mechanism of the adaptation of subjects of trading sphere to change of an economic conjuncture of the consumer market and decrease in solvent demand of consumers is offered. Necessity of development of economic strategy of maintenance of steady development of trade enterprises is proved.

Опис

Ключові слова

торговельні підприємства України, економіка торгівлі, внутрішня торгівля, торговельні мережі, сфера торгівлі

Бібліографічний опис

Безпарточний М. Г. Дослідження чинників та критеріїв забезпечення ефективного функціонування торговельних підприємств / М. Г. Безпарточний // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 63. – С. 79-85.

Зібрання