Estimating economic efficiency of enterprisese functioning

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
The article analyzes the essence and importance of the mechanism of estimation of production activity efficiency in a modern industrial enterprise. The main aggregated indicators of complex evaluation of economic efficiency of enterprises are determined. In accordance with the prevailing instruments and means of public administration, the main mechanisms of state regulation of the analyzed industry are identified. The theoretical principles of the concept of "enterprise efficiency" as a property and ability of the enterprise to formulate and achieve their goals, taking into account the influence of external factors and using internal conditions of functioning, to achieve the set tasks, using all available resources and means for solving social, environmental, budgetary and other problems of both society and enterprise at the established cost-benefit ratio. The basic theoretical and methodological approaches to the estimation of economic efficiency of enterprises are considered. The basic approaches to the estimation of efficiency of production activity of the enterprise are analyzed and systematized. It is proposed to use econometric modeling to improve the reliability of the estimation of the efficiency of production activity. The expediency of carrying out such an assessment by determining the dependence of the production activity efficiency on the partial indicators of the evaluation mechanism in modern industrial enterprises based on tradition al and multifactorial approaches is substantiated. The basic elements of estimation of efficiency of production activity of the enterprise are selected and the integral index of estimation of efficiency of production activity is defined. The main approaches to establishing the essence of economic attractiveness and economic efficiency of investment projects are investigated in the article. It is established that the purpose of assessing economic attractiveness is to determine the efficiency of use of public resources within the project, economic efficiency - to assess the feasibility of using scarce (limited) resources of society in the framework of a specific project. The views of scientists on the choice and characteristics of indicators of evaluating the economic efficiency of functioning of enterprises for the purpose of conducting a comprehensive analysis are investigated. Methodical approaches to assessing the economic attractiveness and cost-effectiveness of investment projects are explored. The main stages of evaluating the economic attractiveness and efficiency of the investment project have been established.
У статті проаналізовано сутність та значення механізму оцінки ефективності виробничої діяльності на сучасному промисловому підприємстві. Визначено основні агреговані показники комплексного оцінювання економічної ефективності підприємств. У відповідності до переважаючих інструментів та засобів державного управління визначені головні механізми державного регулювання аналізованої галузі. Удосконалено теоретичні засади поняття «ефективність діяльності підприємства» як властивості та здатності підприємства формулювати і досягати свої цілі, враховуючи впливу зовнішніх чинників і використовуючи внутрішні умови функціонування, досягати поставлених завдань, використовуючи всі наявні ресурси й засоби для розв’язання соціальних, екологічних, бюджетних та інших проблем як суспільства, так і підприємства за встановленого співвідношення витрат і результатів. Розглянуто основні теоретико-методичні підходи до оцінювання економічної ефективності підприємств. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Запропоновано використання економетричного моделювання для підвищення достовірності оцінки ефективності виробничої діяльності. Обґрунтовано доцільність здійснення такої оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових показників механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах за традиційним та багатофакторним підходами. Виділено основні елементи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та визначено інтегральний показник оцінки ефективності виробничої діяльності. У статті досліджені основні підходи до встановлення сутності економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів. Встановлено, що мета оцінювання економічної привабливості – встановлення результативності використання ресурсів суспільства в межах проекту, економічної ефективності – оцінка доцільності використання дефіцитних (обмежених) ресурсів суспільства у рамках конкретного проекту. Досліджено погляди науковців щодо вибору та характеристики показників оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств з метою проведення комплексного аналізу. Досліджено методичні підходи до оцінювання економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів. Встановлено основні етапи оцінювання економічної привабливості та ефективності інвестиційного проекту.
Опис
Ключові слова
efficiency, rational use, benefits, essence, результативність, раціональне використання, переваги, сутність
Бібліографічний опис
Sheianova Y. D. Estimating economic efficiency of enterprisese functioning / Y. D. Sheianova, E. D. Sheianova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 7-10.