IСT usage peculiarities in startup projects translation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

doi.org/10.20998/2220-4784.2020.06.13

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The role of the translator in the startup project is analyzed. It has been proven that translation is an important and necessary element of a startup project for establishing relationships with potential clients around the world. The success of a project depends on the translation of many types of documentation: application, presentations, website, CVs, financial calculations, required audio and video materials, agreements and other types of legal and economic documentation. The translator as a member of the startup team needs to understand the key topic and main trends of the industry in order to efficiently translate the project. It was found that the translator works with the special patent, legal and economic documentation depending on the field and the main purpose of the project. The tasks of linguists will be solved more successfully with the help of modern information and computer technologies. The usage of information and computer technology in the translation process was explored. It is determined that it is important for a startup project translator to understand all the features of using the software, choose the appropriate programs or online tools and develop a strategy for the project translation process. The results of this work are very important and necessary for further study of the features of the ICT usage in the startup projects translation, in particular, the final projects of the Startup School of Poltava Polytechnic.
Досліджена роль перекладача в стартап-проекті. Доведено, що переклад – це важливий та необхідний елемент стартап проекту для налагодження відносин з потенційними клієнтами по всьому світу. Успіх представлення проекту залежить від перекладу багатьох видів документації: заявки, презентацій, веб-сайту, резюме, фінансових прорахунків, необхідних аудіо– та відеоматеріалів, угод та інших видів юридичної та економічної документації. Перекладачу як учаснику стартап команді необхідно розумітися в тематиці та головних тенденціях індустрії, щоб якісно та ефективно зробити переклад проекту. З'ясовано, що перекладач працює зі спеціальною патентною, юридичною та економічною документацією залежно від галузі та основної мети проекту. Завдання лінгвістів будуть успішніше вирішуватися за допомогою сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій. Дослідженню використання інформаційних та комп’ютерних технологій у процесі перекладу. Визначено, що перекладачу стартап проекту важливо розуміти всі особливості використання програмного забезпечення, вибрати належні програми чи онлайн-інструменти та розробити стратегію перекладацького процесу у проекті. Результати даної роботи є дуже важливими та необхідними для подальшого дослідження особливостей використання ІКТ у перекладі стартап-проектів, зокрема, фінальних проектів Стартап школи Полтавської політехніки.

Опис

Ключові слова

types of documentation, usage peculiarities, technology in the translation process, складові визначення документації, особливості розробки стратегії, комплексні результати

Бібліографічний опис

IСT usage peculiarities in startup projects translation / A. O. Ageicheva [et al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’ scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6. – С. 83-89.