Методологія активації пористих графітових електродів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

10.20998/2079-0821.2019.01.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Для удосконалення існуючих процесів електрохімічного синтезу і створення нових електрохімічних технологій є розробка електродних матеріалів, що володіють високою електрокаталітичною активністю, стабільністю та повинні складатися з недефіцитних вихідних компонентів. Показана перспективність використання поруватих графітових електродів з каталітично активними покриттями платиною, оксидами вольфраму і молібдену. В якості основи електродів використовувався поруватий графіт. З метою інтенсифікація процесу проводили активацію графіту ПГ-50. Для збільшення каталітичної активності, а також питомої поверхні електрода на поверхню графітових електродів осаджували активний вуглець (АВ).
The development of electrode materials is necessary to improve the existing processes of electrochemical synthesis and the creation of new electrochemical technologies. Electrode materials must have high electrocatalytic activity, stability and consist of deficient initial components. Prospects for the use of porous graphite electrodes with catalytically active coatings of platinum, tungsten and molybdenum oxides are showed. Porous graphite was used as the basis of the electrodes. The activation of graphite PG-50 was carried out with the aim of intensifying the process. Active carbon (AH) was precipitated on the surface of graphite electrodes to increase the catalytic activity as well as the specific surface of the electrode.

Опис

Ключові слова

газодифузійний електрод, каталітичне покриття, осадження, активні добавки, gas diffusion electrode, catalytic coating, active additives

Бібліографічний опис

Методологія активації пористих графітових електродів / К. С. Рутковська [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 49-54.