Сучасний стан і тенденції розвитку виноробної галузі в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Виноградарство і виноробство є традиційними і високоприбутковими галузями в агропромисловому комплексі України. Виноробна галузь в Україні має значний потенціал, але через стрімкі зміни як економічної, так і політичної ситуації в країні, що відбулися за останні п’ять років, динаміка виробництва і продажів вина суттєво погіршилася. Хоча проблеми виноробної галузі досліджувалися багатьма вітчизняними науковцями, залишається актуальним питання відстеження ситуації в галузі, виявлення нових тенденцій розвитку галузі і перешкод для цього розвитку. Метою статті є аналіз сучасного стану і динаміки розвитку виноробної галузі в Україні, визначення проблем галузі і шляхів їх вирішення. Проаналізовано динаміку і структуру виробництва вина в Україні за період 2013-2018 р.р. Показано, що після різкого погіршення ситуації в галузі у 2014 р. виробництво вина в галузі поступово почало зростати, але в 2017 році знов спостерігалося зменшення обсягів виробництва. Визначені основні гравці на ринках ігристих і тихих вин і проанал ізовано зміни в розподілі часток ринку між виробниками тихих вин за період 2014-2017 р.р. Виявлені зовнішні і внутрішні чинники, що перешкоджають розвитку галузі на сучасному етапі. Так, високі акцизні збори на тлі зниження купівельної спроможності цільових ринків ведуть до зменшення попиту на виноробну продукцію на внутрішньому ринку. Це не стосується тільки столових вин, акциз на які не підвищувався. В той же час посилюється конкуренція з боку іноземних виробників вина. Аналіз динаміки експорту і імпорту виноробної продукції показав, що хоча українські виробники винної продукції поступово збільшують обсяги експорту і розширюють географію експортних поставок, імпорт винної продукції все ж таки суттєво перевищує експорт. До позитивних змін в галузі можна віднести розширення деякими виробниками площ під виноградниками.Таким чином, виноробна галузь України поступово відновлюється після обвалу у 2014 році, але існує низка проблем, які перешкоджають динамічному розвитку галузі. Вирішення цих проблем вимагає підтримки з боку держави, з окрема, встановлення нульової відсоткової ставки акцизного збору на ігристі, сухі та інші види вина, технологія виробництва, яких не передбачає використання етилового спирту, а також підтримка виноробів у просуванні вітчизняних вин за кордоном, що сприятиме освоєнню нових ринків.
Viticulture and winemaking are traditional and highly profitable industries in the agricultural sector of Ukraine. The wine industry in Ukraine has considerable potential, but through the rapid changes in both the economic and political situation in the country over the past five years, the dynamics of wine production and sales has deteriorated significantly, although the problems of the wine industry have been studied by many domestic scientists, the issue of tracking the situation remains relevant in the industry, identifying new trends in the development of the industry and obstacles to this development. The purpose of the article is to analyze the current state and dynamics of the development of the wine industry in Ukraine, to identify industry problems and ways to solve them. The dynamics and structure of wine production in Ukraine for the period 2013-2018 are analyzed. It is shown that after a sharp deterioration of the situation in the industry in 2014, wine production in the industry gradually began to grow, but in 2017 there was again a decrease in production volumes. The main players in the markets of sparkling and still wines are identified and changes in the distribution of market shares between producers of still wines for the period 2014-2017 are analyzed. Discovered external and internal factors hindering the development of the industry at the present stage. Thus, high excise taxes amid a decrease in the purchasing power of target markets lead to a decrease in demand for wine products in the domestic market. This does not apply only to table wines, the excise tax on which is not increased. At the same time, competition from foreign wine producers is intensifying. An analysis of the dynamics of exports and imports of wine products showed that although Ukrainian wine producers are gradually increasing their exports and expanding the geography of export supplies, wine imports still significantly exceed exports. The positive changes in the industry include the expansion of areas under vineyards by some manufacturers. Thus, the wine-making industry of Ukraine is gradually recovering after the collapse in 2014, but there are a number of problems that impede the dynamic development of the industry. The solution of these problems requires government support, in particular, the establishment of a zero excise tax rate for sparkling, dry and other types of wine, production technology that does not involve the use of ethyl alcohol, and support for winemakers in promoting domestic wines abroad, which will facilitate the development of new markets.
Опис
Ключові слова
ринок ігристих вин, ринок тихих вин, динаміка виробництва вина, market for sparkling wines, market for still wines, dynamics of wine production
Бібліографічний опис
Новікова А. Є. Сучасний стан і тенденції розвитку виноробної галузі в Україні / А. Є. Новікова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 41-45.