Дослідження впливу торгової марки на споживчий попит і результати ринкової діяльності фірми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті проаналізовано вплив торгової марки на конкурентоспроможність товарів, на споживчий попит та підвищення результатів ринкової діяльності фірми. Розглянуті функції товарного знаку та вигоди торгової марки для виробника та споживача. Зроблені висновки щодо особливостей застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку.
In article influence of a trademark on competitiveness of goods, on a consumer demand and increase of results of market activity of firm is analysed. The considered functions of the trademark and benefit of a trademark for the producer and the consumer. The drawn conclusions concerning features of application of the concept of branding in the domestic market.
Опис
Ключові слова
вітчизняні підприємства, товарний знак, бренд, прихільність споживачів, переваги бренду, trademark, brand, advantage of a brand, favor of consumers
Бібліографічний опис
Тихонова А. В. Дослідження впливу торгової марки на споживчий попит і результати ринкової діяльності фірми / А. В. Тихонова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 32 (1075). – С. 141-146.
Зібрання