Система критериев оценки технологических решений

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Запропоновано систему критеріїв оптимальності для вибору найвигіднішого варіанту технологічного процесу. Проведено обґрунтування вибору кожного критерія оптимальності. Розглянуті методи вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації.
The article propositions the set of criteria optimality for choice of the version engineering process optimal. The substantiation of the optimality criterion choice are make. The aggregative method of the optimality criterion are make. The methods of the determination goal multiobjective optimization are concerned.

Опис

Ключові слова

технологический процесс, ТП, пространство критериев, электрическая энергия, обработка, многокритериальная оптимизация

Бібліографічний опис

Карпусь В. Е. Система критериев оценки технологических решений / В. Е. Карпусь, А. В. Котляр // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технологии в машиностроении. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 23. – С. 79-86.