Построение суперэлемента ротора с учетом подшипника скольжения методом начальных параметров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У даній статті пропонується метод побудови суперелемента ротора з урахуванням пружності мастильної плівки в підшипниках ковзання. Передбачається що ротор однопрогоновий, на кінцях ротора підшипники ковзання і проміжних опор немає. Для побудови матриці динамічної жорсткості суперелемента використається метод початкових параметрів. При цьому враховується ексцентриситет у дисках і формується вектор вимушеного навантаження у супервузлах.
In given article the method of construction of a superelement of a rotor with a glance of oil film elasticity in bearings of sliding is offered. The rotor one-flying Is supposed that, on the ends of a rotor bearings of sliding and intermediate support are not present. For construction of a matrix of dynamic rigidity of a superelement the method of initial parameters is used. Thus it is considered eccentricity in disks and the vector of forcing loading in supernodes is formed.

Опис

Ключові слова

вибрационные характеристики, турбоагрегат-фундамент, подшипники скольжения, метод начальных параметров, масляная пленка, линеаризованная модель

Бібліографічний опис

Степченко А. С. Построение суперэлемента ротора с учетом подшипника скольжения методом начальных параметров / А. С. Степченко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 30. – С. 158-163.

Зібрання