Дослідження світового та вітчизняного ринку права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2519-4461.2021.2.88

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції світового та вітчизняного ринку права інтелектуальної власності. Особливістю об'єктів права інтелектуальної власності є їх нематеріальна форма, яка складає майже половину вартості товару/послуги, коли споживач обирає ту чи іншу торговельну марку. Фактори впливу та формування попиту на об'єкт права інтелектуальної власності можна умовно розділити на зовнішні та внутрішні, які впливають на успіх комерціалізації інноваційного продукту. Отже, ринок права інтелектуальної власності як на світовому, так і на національному рівнях розвивається і для успішної комерційної реалізації інновацій необхідно задовольнити попит споживачів, створити гідну матеріальну базу, інформаційне забезпечення, сприятливі умови для всіх учасників процесу комерціалізації для одержання ними вигоди, за умови чесної конкуренції та обмеженого участі державних органів управління й контролю, прозорості та дотримання принципу верховенства права.
The article examines current trends in the global and domestic market of intellectual property rights. Objects of intellectual property rights have become a full-fledged object of market relations and act as a commodity. The market of intellectual property rights is similar to the traditional market of economic relations for the sale of goods where there is a seller - the owner of property rights to the object of intellectual property rights and the buyer - an entity interested in acquiring rights to use the result of intellectual activity. Thus, the market of intellectual property rights at both global and national levels is developing and for the successful commercial implementation of innovations it is necessary to meet consumer demand, create a decent material base, information support, favorable conditions for all participants in the commercialization process to benefit from fair competition, аnd limited participation of public administration and control, transparency and compliance with the rule of law.

Опис

Ключові слова

право інтелектуальної власності, інноваційний продукт, ринок права інтелектуальної власності, динаміка патентування, об'єкти права інтелектуальної власності, intellectual property law, innovative product, intellectual property law market, dynamics of patenting, objects of intellectual property law

Бібліографічний опис

Шуба І. В. Дослідження світового та вітчизняного ринку права інтелектуальної власності / І. В. Шуба, О. В. Сидоренко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2. – С. 88-93.