Басейнове регулювання скидання забруднювальних речовин як інструмент екологічної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Виявлено, що український спосіб розрахунку нормативів гранично допустимого скидів (ГДС) забруднювальних речовин за басейновим принципом містить екологічні помилки і не відповідає вимогам законодавства. Пропонується використання локального (точкового) розрахунку.
In the paper founded that the Ukrainian method of determining the maximum allowable discharge (MAD) standards of pollutants according to the basin principle contains environmental errors and does not meet the requirements of the laws. It is suggested to use local (point) calculation.

Опис

Ключові слова

управління водними ресурсами, якість води, екологічна безпека, water resources management, water quality, pollution discharge standards

Бібліографічний опис

Уберман В. І. Басейнове регулювання скидання забруднювальних речовин як інструмент екологічної безпеки / В. І. Уберман, Л. А. Васьковець // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 15-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 7-8 грудня 2023 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 15th Intern. Sci. and Methodological Conf., Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 7-8, 2023 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 81-82.